Rapportering av betalningstider

Diarienr: N2019/01251/KSR

Remissvar N2019/01251/KSR, Promemoria; Krav på rapportering av betalningstider

Svensk Inkasso har genom remiss den 29 mars 2019 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på promemorian ”Utredning av vissa frågor i anslutning till promemorian Krav på rapportering av betalningstider.”

Bakgrund

Svensk Inkasso har den 23 maj 2018 inkommit med remissvar på promemorian ”Krav på rapportering av betalningstider” och i promemorian föreslagen lag (N2017/07725/KSR). Svensk Inkassos synpunkter i anledning av den föreslagna lagen kvarstår. Svensk Inkasso tillstyrker alltjämt att ett rapporteringskrav införs.

Storleken på rapporteringsskyldiga företag

Svensk Inkasso delar den uppfattning som framförs av Bolagsverket i promemorian, att rapporteringskravet, till skillnad från vad som föreslogs i den tidigare promemorian, bör omfatta alla företag med minst 250 anställda.

Det hade emellertid varit mer ändamålsenligt att utforma en bestämmelse om vilka företag som omfattas av rapporteringsskyldigheten på ett sådant sätt att den överensstämmer med de villkor som uppställs på företag som är skyldiga att lämna en hållbarhetsrapport i sin förvaltningsberättelse enligt 6 kap. 10 § årsredovisningslagen. Även företag där balansomslutningen för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 175 miljoner kronor och företag som redovisat en nettoomsättning för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren som uppgått till mer än 350 miljoner kronor, skulle då omfattas.

Rapporteringen bör göras i årsredovisningen

Om målsättningen med den tilltänkta lagstiftningen verkligen är att motverka sena betalningar måste informationen om sena betalare måste vara lättillgänglig. Svensk Inkasso anser liksom tidigare att rapporteringen bör ske på ett sådant vis att det är lätt för företagen att bilda sig en uppfattning om betalningstider innan en kredit lämnas till eller ett leveransavtal träffas med ett bolag som omfattas av rapporteringsskyldighet.

Rapporteringen bör därför ske i de rapporteringsskyldiga bolagens årsredovisning och utgöra en del av bolagens hållbarhetsrapport. Skyldigheten att lämna uppgiften bör därför införas som en ytterligare punkt i 6 kap. 12 § årsredovisningslagen.

Vitesbestämmelser

Svensk Inkasso tillstyrker förslaget om att komplettera rapporteringsskyldigheten med en möjlighet att utdöma vite mot de företag som inte fullgör skyldigheten. Det är emellertid alltför långtgående att låta en sådan bestämmelse också omfatta fysiska personer.