Utredningsskyldighet vid bestridd fordran

Diarienr: 437/2023

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Utredningsskyldighet vid bestridd fordran 

Anmälarens uppgifter

Alektum AB (”Alektum”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett inkassokrav och sedan vidhålla fordran trots att hon bestritt kravet.

Anmälaren har köpt en mobiltelefon och sedan utövat sin ångerrätt. I samband med att hon ångrade köpet har hon framfört att det var fel på telefonen. Säljföretaget hörde inte av sig. Hon bestred inkassokravet med anledning av att hon ångrat köpet.

Efter att Alektum haft kontakt med säljföretaget angav Alektum att hon fortfarande var betalningsskyldig och att betalning skulle erläggas senast ett visst datum.

Anmälaren har gett in underlag i form av kopior av mejl som skickats till säljföretaget, bestridande till Alektum samt Alektums skrivelse som innehåller dels säljföretagets svar och dels en uppmaning att betala skulden.

Inkassobolagets uppgifter

Den 4 september 2023 mottog Alektum ett uppdrag att driva in en utestående fordran mot anmälaren. Ett inkassokrav utformat enligt 5 § inkassolagen upprättades och skickades till anmälaren via Kivra den 5 september. Med anledning av inkassokravet framförde anmälaren en invändning mot kravet på grund av utövad ångerrätt. Alektum saknade kännedom om invändningen och noterade den i ärendehanteringssystemet. Ärendet markerades som bestritt i avvaktan på utredning. Anmälaren informerades om att inga ytterligare åtgärder skulle vidtas under tiden. Uppdragsgivaren meddelade sin inställning till invändningen vilken sedan vidarebefordrades till anmälaren. Inga ytterligare inkassoåtgärder har vidtagits efter den framförda invändningen och ärendet har sedermera avslutats.

Det är dock riktigt att kravet vidhölls och att anmälaren uppmanades att betala efter det att uppdragsgivaren framfört att man vidhöll kravet. Handläggaren skulle dock rätteligen ha utelämnat uppmaningen att betala och i stället informerat anmälaren om att invändningen var föremål för fortsatt utredning och att anspråket eventuellt skulle komma att behöva prövas materiellt vid en domstol.

Chefen för den berörda handläggargruppen har informerats om vikten av att följa de rutiner som finns för hantering av invändningar. Alektum har framhållit att det inte funnits någon risk för att en ansökan om betalningsföreläggande eller annan inkassoåtgärd skulle vidtas och pekat på att ärendet varit markerat som bestritt sedan invändningen framfördes. Alektum har vidtagit en fördjupad utredning av sakomständigheterna och funnit att anmälarens invändning var riktig och avslutat ärendet.

Alektum har lämnat in utdrag ur sitt ärendehanteringssystem, bestridande från anmälaren, information till anmälaren, förfrågan till uppdragsgivaren och uppdragsgivarens svar.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Om invändningens innehåll gör att det finns sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad på ett sådant sätt som framgår av 8 § inkassolagen bör inget inkassokrav skickas.

I ärendet har det inte framkommit något som tyder på att Alektum redan när inkassokravet skickades hade kännedom eller borde ha känt att invändningen.

När det sedan gäller Alektums åtgärd att vidhålla kravet konstaterar nämnden att anmälaren har gjort invändning mot inkassokravet och hänvisat till sin rätt att ångra köpet. Av det svar som säljföretaget senare lämnat till Alektum framgår att säljföretaget uppfattat anmälarens mejl där köpet ångrades som en reklamation och lämnat anvisningar för hur hon skulle gå till väga. Att det var fråga om att anmälaren ville utnyttja ångerrätten framgick dock av anmälarens svar på inkassokravet. I det läget borde Alektum ha vidtagit ytterligare utredningsåtgärder i stället på att på nytt kräva betalning. Alektum förtjänar kritik för det. Alektums handläggning av ärendet har således i det avseendet inte varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner