Vägran att ingå uppgörelse om avbetalning m.m.

Diarienr: 249-2021

Anmälare:                             En fysisk person

Inkassobolag:                      Lowell AB

Frågeställningar:               Vägran att ingå uppgörelse om avbetalning m.m.

 

Anmälarens uppgifter

Lowell AB (”Lowell”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att fordringsägaren har sålt fordringar till ett annat inkassobolag varefter Lowell har fortsatt att begära betalt för samma fordringar. Lowell har dessutom vägrat att ingå en uppgörelse om avbetalning och har bemött anmälaren dåligt och sagt att hon får skylla sig själv.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell har kontrollerat att ärenden från aktuell fordringsägare inte har sålts vidare till annan aktör. Handläggaren som varit i kontakt med anmälaren per telefon har inte sagt att hon får skylla sig själv.

Lowell har bedömt anmälarens förslag till avbetalningsplan med utgångspunkt i anmälarens skuldsituation och har kommit till slutsatsen att den inte kunnat accepteras. Handläggaren har meddelat beslutet till anmälaren.

Lowell har handlagt ärendet enligt god inkassosed och god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Det strider mot god etik i inkassoverksamhet att driva in fordringar som är oklara eller uppenbart ogrundade. Lowell har efter kontroll angett att de aktuella fordringarna inte har sålts vidare av fordringsägaren till en annan part. Ord står således mot ord i denna fråga. Anmälaren har dock inte lämnat någon närmare redogörelse till stöd för sitt påstående om överlåtelsen, varför Inkassonämnden inte finner skäl att rikta kritik mot Lowell i denna del.

All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten bör vara saklig, tydlig och korrekt (se Datainspektionens allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen, s. 30). Vidare bör gäldenären bemötas på ett hövligt sätt (se t.ex. Inkassonämndens uttalande i dnr. 241-2021). Lowell har i förevarande fall uppgett att handläggaren agerat korrekt och tydligt informerat anmälaren om varför föreslagen avbetalningsplan inte kunde accepteras. Enligt Lowell har handläggaren inte heller sagt att anmälaren fick skylla sig själv. I avsaknad av ytterligare utredning i frågan saknar Inkassonämnden anledning att rikta kritik mot Lowell i fråga om bemötandet.

Varken inkassobolag eller borgenärer har någon skyldighet att ingå betalningsuppgörelser. Det står därför ett inkassobolag fritt att, inom ramen för borgenärens instruktioner, bedöma om en betalningsuppgörelse skall ingås eller ej.

Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att Lowell har handlagt ärendena i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren