Vägran att lämna ut underlag m.m.

Diarienr: 367/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Visma Financial Solutions AB

Anmälarens uppgifter

Visma Financial Solutions AB (”Visma”) har handlat i strid med god inkassosed vid hantering av inkassoärenden genom att de har skickat oriktiga krav samt vägrat att lämna ut underlag, såsom fakturor i original, överlåtelsekedja och andra underlag som styrker att preskriptionsavbrott har skett.

Visma har vidtagit inkassoåtgärder utan att kontrollera fordringarnas riktighet eller giltighet. De har utnyttjat sin ställning och lurat anmälaren att betala genom att få honom att tro att fordringarna var riktiga. Visma har haft kännedom om att kraven varit oriktiga samt att skulderna har preskriberats och har utnyttjat att anmälaren har en funktionsnedsättning.

Anmälaren har bestridit kraven och invänt att han delvis har betalat och delvis inte har minne av att han köpt alla tjänster som fordringarna grundar sig på.

Anmälaren har gett in underlag i form av utdrag från Kronofogdemyndigheten, kontakter med kommunen, ärendeinformation med skuldspecifikation, fotokopior på fakturaunderlag/fakturainformation samt utdrag från anmälarens ombuds skrift till Visma jämte bilagor. Anmälaren har vidare ingivit omfattande underlag som saknat koppling till aktuellt ärende.

Anmälarens ombud har framfört att fordringarna varit oriktiga, att handlingar begärts 2018 men inte erhållits samt att Visma har begått bokförings- och skattebrott och bedrägeri. Ombudet anför vidare att Visma är skadeståndsskyldiga.

Inkassobolagets uppgifter

Visma har hanterat ärenden avseende patientavgifter samt tandvård som har överlämnats till Visma för inkassohantering efter att betalning uteblivit. Visma har därefter bevakat fordringarna genom att skicka preskriptionsavbrytande brev till anmälarens folkbokföringsadress samt via Kivra. Anmälaren har tillsänts påminnelser, inkassokrav, erinringar om betalning samt bevakningsbrev från 2003 och framåt.

Anmälaren har gjort en preskriptionsinvändning vilken har besvarats. Anmälaren har därefter kontaktat Visma avseende ett ackord och parterna har träffat en överenskommelse. Betalning har dock inte skett.

Anmälaren har inte preciserat vad som skulle vara oriktigt med fakturorna. Anmälaren har erhållit fakturakopior avseende tandvården, men Visma har hänvisat anmälaren till aktuella vårdcentraler för att erhålla fakturakopior beträffande patientavgifterna. Anmälaren har haft synpunkter på att fakturorna inte har varit vidimerade samt avseende utformningen av fakturorna. Visma anser inte att vidimering krävs vid överlämnande av fakturakopior. Visma har heller inte utfärdat fakturorna och har inte sparat desamma. Fakturorna ska rätteligen sparas av uppdragsgivaren.

Fordringarna har inte överlåtits till Visma varför någon överlåtelsekedja inte har funnits att hantera eller redovisa.

Visma har kontaktat fordringsägarna efter att anmälaren nu bestridit fordringarna och efterfrågat om fordringsägarna önskat få anmälarens betalningsskyldighet prövad i domstol. Fordringsägarna har valt att återkalla ärendena. Visma har skickat avslutsbekräftelse till anmälaren.

Visma anser inte att deras handläggning skett i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har anfört att Visma har vidtagit inkassoåtgärder avseende fordringar som saknar grund. Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad.

Anmälarens invändningar mot fordringarna har, vid sidan om frågan om preskription, varit generellt formulerade. Visma har tydligt redogjort för att fordringarna avsett patientavgifter samt tandvårdsskulder. Inkassonämnden anser inte att det framkommit något som gör att det föreligger sannolika skäl att fordringarna inte är lagligen grundade eller att de annars skulle framstå som obefogade. Visma har således inte agerat i strid mot god etik i inkassoverksamhet genom att handlägga ärendena.

Anmälaren har vidare anfört att Visma inte har lämnat ut handlingar samt att Visma inte har bemött anmälarens preskriptionsinvändning. Visma har angett att de har utrett och besvarat anmälarens preskriptionsinvändning samt att de har överlämnat sådana fakturaunderlag som de har fått från uppdragsgivaren till anmälaren. Såvitt avser resterande fakturakopior har anmälaren uppmanats att kontakta fordringsägaren direkt.

Inkassonämnden anser inte att ett inkassobolag generellt är skyldigt att lämna ut underlag eller fakturakopior. Dock ska inkassobolag kunna besvara frågor från gäldenären utan dröjsmål och bör alltid kunna redogöra för fordrans grund på ett sådant sätt att gäldenären ges möjlighet att identifiera fordran och ta ställning till kravet. Detta innebär att uppgift i normalfallet i vart fall bör kunna lämnas om vilka varor eller tjänster kravet avser, tidpunkten för respektive köp (eller den tidpunkt då betalningsskyldigheten annars uppstod), uppgift om hur kapitalbelopp, ränta och kostnader har beräknats samt uppgift om relevanta avtalsvillkor förknippade med fordran. En kopia på fakturan kan i många fall vara ett lämpligt sätt att lämna sådan information till gäldenären.

Mot bakgrund av att Visma inte förefaller ha lämnat anmälaren tillräckliga uppgifter om de debiterade patientavgifterna utan i stället hänvisat honom att själv kontakta vårdgivaren har Visma agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner