Vägran att låta överenskommelse om avbetalningsplan fortsätta att gälla

Diarienr: 274-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Vägran att låta överenskommelse om avbetalningsplan fortsätta att gälla

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (”Alektum”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte låta en tidigare avbetalningsplan fortsätta att gälla. När anmälaren fick ekonomiska problem och inte kunde fullfölja planen kontaktade han Alektum som meddelade att ärendet överlämnats till Kronofogdemyndigheten. Anmälaren har också påstått att det varit svårt att få kontakt med ansvarig handläggare i ärendet hos Alektum.

Inkassobolagets uppgifter

En amorteringsplan upprättades och en bekräftelse skickades ut till gäldenären. Av bekräftelsen framgår att betalning ska senast den 28 varje månad med ett visst belopp. Det framgår av också bekräftelsen att rättsliga åtgärder för indrivning kan komma att vidtas utan ytterligare påminnelse om betalning uteblir.

De två första betalningarna enligt planen har erlagts men därefter inkom ingen betalning avseende mars månad 2021. Av den anledningen raderades amorteringsplanen och ansökan om utmätning gavs in till Kronofogdemyndigheten den 8 april 2021.

Agerandet strider inte mot god inkassosed eftersom bolaget tydligt informerat om konsekvenserna av utebliven betalning och planen inte följts.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Inkassobolag har inte någon skyldighet att ingå betalningsuppgörelser. Det står därför ett inkassobolag fritt att, inom ramen för borgenärens instruktioner, bedöma om en betalningsuppgörelse ska ingås eller inte. Detsamma gäller i fråga om att vidhålla en tidigare träffad uppgörelse som gäldenären inte följt.

När det gäller anmälarens synpunkter på svårigheter att nå ansvariga handläggare kan nämnden ha förståelse för att det kan vara förvirrande om det förekommer flera olika namn. God inkassosed innebär att det bör föras anteckningar över alla händelser i ett inkassoärende i en journal eller liknande. På det sättet ska det utan dröjsmål gå att besvara frågor från gäldenären. Noteringarna ger också underlag för korrekta bedömningar under handläggningen. Det som kommit fram i ärendet i denna del utgör inte grund för att rikta kritik mot Alektum.

Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att Alektum har handlagt ärendet i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren