Verkan av överenskommelse i tidigare led

Diarienr: 290-2021

Anmälare: Fysiska personer
Anmält bolag: Axactor Sweden AB
Frågeställningar: Verkan av överenskommelse i tidigare led

Anmälarens uppgifter

Axactor Sweden AB (”Axactor”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte kunna svara på frågor om en överlåten fordran.

Fordran har vid överlåtelsen ökat i storlek. Axactor har inte vid köp av fordran respekterat den överenskomna räntan.

Inkassobolagets uppgifter

Axactor har fått i uppdrag att driva in en fordran från Collector Bank som tidigare hanterats av Coll Inkasso.

Anmälarna hade innan Axactor tog över handläggningen träffat en ackordsuppgörelse med den ursprungliga fordringsägaren. Efter att Axactor tagit över som ombud har de skickat brev med information om detta till anmälarna. I brevet specificerades skulden genom en skuldspecifikation av den faktiska skulden, det vill säga den skuld som anmälarna var skyldiga att betala enligt låneavtalet. Brevet innehöll information om att tidigare träffade uppgörelser alltjämt skulle gälla.

Anmälarna har i kontakt med Axactor uppgett att en ackordsuppgörelse gällde avseende fordran. Axactor har stämt av uppgiften med borgenären och har lagt upp avbetalningsplan enligt den gällande överenskommelsen. Axactor har därefter skickat en bekräftelse på den gällande ackordsuppgörelsen där betalningsuppgifter har framgått samt en sammanställning av skulden med de belopp som skulle gälla om uppgörelsen inte skulle fullföljas. Utöver detta skickades en separat skuldspecifikation med en sammanställning av den totala skulden. I nästkommande avi har endast månadsbeloppet för avbetalningsplanen samt en skuldspecifikation över den totala skulden bifogats.

Anmälaren har i sina beräkningar utgått från beloppet i skuldspecifikationen över den totala skulden och inte skulden så som den ser ut om ackordet följs. Axactor skickar alltid med information om ackordsuppgörelsen samt en separat skuldspecifikation för att gäldenärer ska få en helhetsbild över sina aktuella skulder.

Axactor har inte agerat i strid mot god inkassosed. Ackordet är alltjämt aktuell eftersom betalning har skett varje månad. I anledning av att lämnad information i de utskickade breven av mottagen har uppfattats som otydliga kommer Axactor justera breven för att undvika framtida missförstånd. Axactor har inte försökt lura anmälarna att betala mer än vad som avtalats med borgenären.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

All information till gäldenären skall vara saklig, tydlig och korrekt (jmf. IMY:s allmänna råd s. 31). I det brev som skickats med underrättelse om att Axactor var nytt inkassoombud har det angivits att eventuella träffade överenskommelser fortsatt skulle gälla. Mot bakgrund av att denna information lämnats anser inte Inkassonämnden att Axactor agerat i strid med god etik genom att redogöra för den totala skulden.

Det har enligt Inkassonämnden, mot bakgrund av att inkassoåtgärder redan tidigare vidtagits i ärendet, ålegat Axactor att, i samband med att ärendet togs över från det tidigare inkassobolaget, kontrollera huruvida någon ackords- eller avbetalningsuppgörelse förelåg. Det får därför anses vara missvisande att i det första kravbrevet, förtryckt på ett inbetalningskort, ange ett högre belopp än det som faktiskt skulle betalas enligt den tidigare träffade överenskommelsen.

Axactor har först efter att anmälarna informerat om ackordsuppgörelsen utsänt en bekräftelse på denna efter avstämning med fordringsägaren. Det totala beloppet att betala inom ramen för uppgörelsen förefaller emellertid i bekräftelsen felaktigt ha angetts till ett för högt belopp, eftersom totalbeloppet inkluderat en post avseende upplupen ränta under planens löptid.

Inkassonämnden anser mot denna bakgrund att informationen i bekräftelsen av ackordsuppgörelsen inte har varit tillräckligt tydlig. Det har inte heller framgått att inkassoärendet skulle avslutas efter avbetalningsplanens fullföljande.

De därefter utställda avierna har inte angivit hur mycket som varit kvar att betala inom ramen för den gällande uppgörelsen utan har endast innefattat en skuldspecifikation avseende hela totalskulden, det vill säga vad skulden skulle uppgå till om uppgörelsen skulle upphöra. Det har också angivits att inbetalningen avser upplupen ränta. Inte heller aviseringarna har därför uppfyllt kravet på tydlighet och korrekthet.

Axactor har i anledning av dessa brister agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström