Certifieringsutbildning

Anmälan till Cert. Utbildningen

Certifieringsutbildningen genomförs HT 2018 i Stockholm
I Stockholm på Villa Källhagen, på Djurgården
Ladda ned programmet Här

Priser, se längst ned på sidan

Datum:

ANMÄLAN TILL UTBILDNINGEN

Branschorganisationen har via sina medlemmar år 2000 enhälligt beslutat att införa begreppet

Certifierad inkassohandläggare.
Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet, till de företag som låter certifiera sina handläggare och inte minst till de som genomför utbildningen.

Våra föreläsare på certifieringsutbildningen – klicka här.

Utbildningen består av totalt åtta heldagar, fördelat på fyra 2-dagars pass över en termin.
Innehållet speglar den komplexa handläggning det innebär att hantera fordringar och kravverksamhet, från avtalstidpunkt fram till process och obestånd ( se nedan om datum och innehåll).
Dag 1-5 följs upp av skriftlig tentamen.
Dag 6-8 följs upp av en muntlig övning.

För att bli certifierad krävs obligatorisk närvaro dag 6-8 samt godkänt resultat på samtliga tentor
( dag 1- 5 ) .

För de som har mångårig erfarenhet av kravarbete finns således möjlighet att certifiera sig genom
att tentera kursdagarna 1-5 utan medverkan samt medverka kursdagarna 6-8. Vi rekommenderar
dock att man medverkar vid samtliga kursdagar, vilket än så länge samtliga certifierade har gjort
sedan starten.

Enstaka kurs utan certifiering
Utbildningsprogrammet är naturligtvis även öppet för alla som vill deltaga i enstaka dagar eller
2-dagars pass utan krav på tentamen. Man anmäler sig då endast till de dagar man har intresse av.

Utbildningen är öppen för alla. Inget medlemskap i Svensk Inkasso erfordras.

Anmälan

 

Datum och innehåll:
24 september

Tid: 9-17

Dag 1: Avtal & Gäldenärskontrakt
Avtalet/fordran, grundläggande avtalsrätt, när och hur kommer avtal till stånd. Avtalets koppling till fakturan.
Möte med budget­ och skuldrådgivare som informerar om sitt arbete, sina möten med gäldenärerna och kontakten med borgenärerna.

Ger kunskap om
• Hur man sluter avtal samt grundläggande frågor inom avtalsrätten.
• Anbudstid, offerter, fullmakt samt när avtal kan bli ogiltiga.
• Hur budget­ och skuldrådgivare arbetar med gäldenärerna och hur man som inkasso/kravhandläggare kan samarbeta på ett effektivare sätt.

25 september

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 2: Inkassokunskap
Grunden för fordran. Fakturan som fordringsunderlag, fakturans innehåll. Räntelagen. Praktisk och juridisk hantering i inkassoverksamhet. Reglerna kring inkassoverksamhet. Genomgång av inkassolagen och begreppet god inkassosed.
Tillstånd och tillsyn.
Datainspektionen besöker och informerar om senaste nytt avseende inkasso­ och personuppgiftslag. Här ges även möjlighet att ställa frågor knutna till den egna verksamheten.

Ger kunskap om

• Vikten av att veta grunden för fordran
• Fakturan som fordringsunderlag, utformning, betalningsvillkor och räntevillkor
• Grundläggande lagar och regler som styr inkassohantering
• Det viktiga begreppet god inkassosed och hur det påverkar det dagliga arbetet
• Tillsynsmyndighetens arbete

22 oktober

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 3: Kronofogden & kreditsäkerhet
Kronofogdens verksamhetsområde med inriktning på summariska processen
(ansökan, utslag och bestridande)och verkställighet.
Begreppen lös och fast egendom
samt olika säkerheter kopplade till fordran. Utsökningsbalken och beneficieregler.
Representanter från kronofogden informerar om sitt arbete ”på fältet” med indrivning samt
svarar på frågor.

Ger kunskap om
• Det arbete som kronofogden utför med inriktning på summariska processen / indrivning
• Utsökningsbalkens regler om verkställighet av lös och fast egendom
• Beneficieregler
• Normalbelopp respektive förbehållsbelopp
• Olika typer av säkerheter, pant i fast och lös egendom

23 oktober

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 4: Specialinkasso
Konsumentkreditlagen (uppsägning, återtagning, ägarförbehåll). Preskriptionsregler/specialpreskription (ög).
Olika typer av borgensåtagande. Dödsbon och bouppteckning.
Ger kunskap om
• Det viktigaste i konsumentkreditlagen och en jämförelse med lagen om avbetalning mellan näringsidkare
• Olika typer av borgensåtagande, uppgörelser med borgensman
• Innebörden av preskription/olika preskriptionstider, aktuella rättsfall
• Hur dödsbon hanteras

19 november

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 5: Obeståndssituationer
Konkurs (konkursanmaning, presumtionsregler, återvinning, förvaltarberättelse, bevakningsförfarande,
utdelning). Hur fungerar företagskonstruktion? Skuldsaneringsprocessen med intressanta rättsfall.
Aktiebolagslagens regler om styrelseansvar.

Ger kunskap om
• Begreppet obestånd och borgenärens bevisbörda för gäldenärens obestånd (presumtionsreglerna)
• Konkursförvaltarens arbete från konkursbeslut till upprättande av utdelningsförslag
• Vad man som fordringsägare skall tänka på vid skuldsanering samt intressanta rättsfall
• Kort om företagsrekonstruktion
• I vilka situationer en styrelse kan göras betalningsansvarig i ett aktiebolag

20 november

Tid: 9-17

Dag 6: Förhandlingsteknik/argumentation
Förmågan att kunna förhandla såväl inom arbetet som privat är en avgörande framgångsfaktor. Med många
kontaktytor och varierande förhandlingssituationer handlar en stor del av det dagliga arbetet om vikten av att
kommunicera, argumentera och förhandla. klienter, gäldenärer, myndigheter och advokater är endast några av
de grupper som skall bemötas. Denna dag riktar sig till alla som förhandlar inom affärslivet och som vill bli
skickligare i konsten att framföra sina egna synpunkter. Dagen är anpassad utifrån en inkassohandläggares
vardag. En mycket spännande dag utlovas!

Ger kunskap om
• Att kommunicera på rätt sätt med andra människor
• Varför man misslyckas eller lyckas i en förhandling
• Hur man lämpligast klarar av stressade situationer på ett bättre sätt
• Metoder och teknik i förhandling
• Idéer och praktisk handledning till hjälp för alla som möter förhandlingen i sitt dagliga arbete

13 december

Tid: 9-17

Dag 7: Tvist & förlikning
Om en tvist uppstår kan man både spara kostnader och vara effektiv om man tänker på att förbereda ärendet rätt
innan det överlämnas till en advokat ( jurist). Under denna dag diskuteras olika bestridandegrunder och hur ärendet bäst
förbereds inför en domstolsprövning. Genomgång av en stämningsansökan, den skriftliga handläggningen i domstol.
Muntlig förberedelse och översiktligt om huvudförhandlingens delar. Överklagande samt förutsättningar för förlikning,
Upprättande av förlikningsavtal

Ger kunskap om
• Hur man som inkassohandläggare kan förbereda ett ärende som är tvistigt
• kommunikationen med klienten, eget ombud och motpartens, inför en stämningsansökan
• Den muntliga förberedelsen
• Praktiska övningar
• Förutsättningar för förlikning, upprättande av förlikningsavtal och innebörden därav

14 december

Tid: 9-17

Dag 8: Rättegång & avslutning
Kort repetition av dag 7. Praktisk övning med muntlig framställning ( fram till lunch) Tentamensgenomgång samt
utvärdering av kursen för de deltagare som genomgått certifieringsprogrammet.
Avslutning av certifieringsutbildningen.

Ger kunskap om
• Ett rättegångsförfarande; deltagarna får utifrån givna förutsättningar fingera delar av en rättegång
• Förberedelser som är nödvändiga inför en tingsrättsförhandling, muntlig framställan

Dag 8 är en heldag som i första hand riktar sig till de som deltagit alla dagar i certifieringskursen. För övriga deltagare
är detta en halvdag.

Diplomutdelning sker vid Svensk Inkassos årliga höstmöte i oktober. Deltagarna kommer att bli särskilt underrättade
om datum/plats/kostnad via den mailadress som är uppgiven till kansliet. Anmälan till höstmötet sker separat.

Pris och plats

CERTIFIERINGSUTBILDNING Avgift
Icke medlem 35.000 kr
Medlem 33.000 kr
Enstaka kursdagar icke medlem 4.900 kr
Enstaka kursdagar för medlemmar 4.700 kr
Icke medlem som endast deltar dag 8 (halvdag) 2.500 kr
Medlem som endast deltar dag 8 (halvdag) 2.300 kr
Endast tentamen 800 kr

Priset (exkl. moms) inkluderar 8 föreläsningsdagar, lunch, fm-em kaffe, kursmaterial samt tentamen.

Obs! Var 3:e deltagare från samma företag som anmäler sig vid samma tillfälle får 50% rabatt.

Avbokningsregler
Antal platser är begränsat och anmälan är bindande. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. Vid förhinder på grund av sjukdom eller annan giltig anledning ges möjlighet att genomföra kurstillfället vid nästkommande tillfälle som ges.
Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Betalningsvillkor
Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.
Faktura samt bekräftelse skickas före kursstart.

Personuppgifter
Svensk Inkasso behandlar dina personuppgifter i samband med anmälan inom ramen för sin utbildningsverksamhet. Personuppgifterna kan komma att användas i samband med marknadsföringsåtgärder- dock enbart kopplade till Svensk Inkassos utbildningsverksamhet.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av de personuppgifter som registrerats en gång om året.