Certifieringsutbildning

Nu är det dags att anmäla sig till certifieringsutbildningen hösten 2019
Utbildningen äger rum i Stockholm på Villa Källhagen med start måndag 23 september.
Inbjudan hittar du här: Utb_blad HT2019

För anmälan, prisuppgift och bokningsregler:

Anmälan

 


Om certifieringsutbildningen

Branschorganisationen har via sina medlemmar år 2000 enhälligt beslutat att införa begreppet Certifierad Inkassohandläggare.      

Syftet med certifiering är att höja kompetensnivån och på så sätt ge en kvalitetsstämpel åt branschen i helhet, till de företag som låter certifiera sina handläggare och inte minst till de som genomför utbildningen.

Våra föreläsare på certifieringsutbildningen – klicka här.

Utbildningen består av totalt åtta heldagar, fördelat på fyra 2-dagars pass över en termin.

Innehållet speglar den komplexa handläggning det innebär att hantera fordringar och kravverksamhet, från avtalstidpunkt fram till process och obestånd ( se nedan om datum och innehåll). Dag 1-5 följs upp av skriftlig tentamen. Dag 6-8 följs upp av en muntlig övning.

För att bli certifierad krävs obligatorisk närvaro dag 6-8 samt godkänt resultat på samtliga tentor.

För de som har mångårig erfarenhet av kravarbete finns  möjlighet att certifiera sig genom
att tentera kursdagarna 1-5 utan medverkan samt medverka kursdagarna 6-8.Men vi rekommenderar  att  du medverkar vid samtliga kursdagar, vilket än så länge samtliga certifierade har gjort sedan starten.

Enstaka kurs utan certifiering

Du är är naturligtvis välkommen att anmäla dig för att deltaga enstaka dagar eller
2-dagars pass utan krav på tentamen. Då anmäler du dig endast till de dagar du har intresse av.

Utbildningen är öppen för alla. Ni behöver inte vara medlemmar i Svenska Inkasso.

Datum och Innehåll:
23 september

Tid: 9-17

Dag 1: Avtal & Gäldenärskontrakt
Avtalet/fordran, grundläggande avtalsrätt, när och hur kommer avtal till stånd. Avtalets koppling till fakturan.Möte med budget-­ och skuldrådgivare som informerar om sitt arbete, sina möten med gäldenärerna och kontakten med borgenärerna.

 Ger kunskap om
• Hur du sluter avtal samt grundläggande frågor inom avtalsrätten.
• Anbudstid, offerter, fullmakt samt när avtal kan bli ogiltiga.
• Hur budget-­ och skuldrådgivare arbetar med gäldenärerna och hur du som inkasso/kravhandläggare kan samarbeta på ett effektivare sätt.

Datum och innehåll:
24 september

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 2: Inkassokunskap
Grunden för fordran. Fakturan som fordringsunderlag, fakturans innehåll. Räntelagen. Praktisk och juridisk hantering i inkassoverksamhet. Reglerna kring inkassoverksamhet. Genomgång av inkassolagen och begreppet god inkassosed. Tillstånd och tillsyn.Datainspektionen besöker och informerar om senaste nytt inom inkasso-­ och personuppgiftslag. Här har du möjlighet att ställa frågor knutna till den egna verksamheten

Ger kunskap om:
• Vikten av att veta grunden för fordran
• Fakturan som fordringsunderlag, utformning, betalningsvillkor och räntevillkor
• Grundläggande lagar och regler som styr inkassohantering
• Det viktiga begreppet god inkassosed och hur det påverkar det dagliga arbetet
• Tillsynsmyndighetens arbete

Datum och Innehåll:
21 oktober

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 3: Kronofogden & kreditsäkerhet

Kronofogdens verksamhetsområde med inriktning på summariska processen
– ansökan, utslag och bestridande – och verkställighet. Begreppen lös och fast egendom samt olika säkerheter kopplade till fordran. Utsökningsbalken och beneficieregler. Representanter från kronofogden informerar om sitt arbete ”på fältet” med indrivning samt svarar på frågor.

 Ger kunskap om
• Det arbete som kronofogden utför med inriktning på summariska processen / indrivning
• Utsökningsbalkens regler om verkställighet av lös och fast egendom
• Beneficieregler
• Normalbelopp respektive förbehållsbelopp
• Olika typer av säkerheter, pant i fast och lös egendom

Datum och innehåll:
22 oktober

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 4: Specialinkasso

Konsumentkreditlagen (uppsägning, återtagning, ägarförbehåll).
Preskriptionsregler/specialpreskription (ög). Olika typer av borgensåtagande.
Dödsbon och bouppteckning.

 Ger kunskap om
• Det viktigaste i konsumentkreditlagen och en jämförelse med lagen om avbetalning mellan näringsidkare
• Olika typer av borgensåtagande, uppgörelser med borgensman
• Innebörden av preskription/olika preskriptionstider, aktuella rättsfall
• Hur dödsbon hanteras

Datum och innehåll:
18 november

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 5: Obeståndssituationer
Konkurs (konkursanmaning, presumtionsregler, återvinning, förvaltarberättelse, bevakningsförfarande,
utdelning). Hur fungerar företagskonstruktion? Skuldsaneringsprocessen med intressanta rättsfall.
Aktiebolagslagens regler om styrelseansvar.

 Ger kunskap om
• Begreppet obestånd och borgenärens bevisbörda för gäldenärens obestånd (presumtionsreglerna)
• Konkursförvaltarens arbete från konkursbeslut till upprättande av utdelningsförslag
• Vad man som fordringsägare skall tänka på vid skuldsanering samt intressanta rättsfall
• Kort om företagsrekonstruktion
• I vilka situationer en styrelse kan göras betalningsansvarig i ett aktiebolag

Datum och innehåll:
19 november

Tid: 9-10 tentamen
10-17 undervisning

Dag 6: Förhandlingsteknik/argumentation
Förmågan att kunna förhandla såväl inom arbetet som privat är en avgörande framgångsfaktor. Med många kontaktytor och varierande förhandlingssituationer handlar en stor del av det dagliga arbetet om vikten av att kommunicera, argumentera och förhandla. klienter, gäldenärer, myndigheter och advokater är endast några av de grupper som skall bemötas. Denna dag riktar sig till alla som förhandlar inom affärslivet och som vill bli skickligare i konsten att framföra sina egna synpunkter. Dagen är anpassad utifrån en inkassohandläggares vardag. En mycket spännande dag utlovas!

 Ger kunskap om
• Att kommunicera på rätt sätt med andra människor
• Varför man misslyckas eller lyckas i en förhandling
• Hur man lämpligast klarar av stressade situationer på ett bättre sätt
• Metoder och teknik i förhandling
• Idéer och praktisk handledning till hjälp för alla som möter förhandlingen i sitt dagliga arbete

Datum och innehåll:
12 december

Tid: 9-17

Dag 7: Tvist & förlikning

Om en tvist uppstår kan man både spara kostnader och vara effektiv om man tänker på att förbereda ärendet rätt innan det överlämnas till en advokat ( jurist). Under denna dag diskuteras olika grunder för bestridande och hur ärendet bäst förbereds inför en domstolsprövning. vi går igenom stämningsansökan, den skriftliga handläggningen i domstol, muntlig förberedelse och översiktligt om huvudförhandlingens delar. Även överklagande samt förutsättningar för förlikning samt upprättande av förlikningsavtal.

 Ger kunskap om
• Hur man som inkassohandläggare kan förbereda ett ärende som är tvistigt
• kommunikationen med klienten, eget ombud och motpartens, inför en stämningsansökan
• Den muntliga förberedelsen
• Praktiska övningar
• Förutsättningar för förlikning, upprättande av förlikningsavtal och innebörden därav

Datum och innehåll:
13 december

Tid: 9-17

Dag 8: Rättegång & avslutning
Kort repetition av dag 7. Praktisk övning med muntlig framställning fram till lunch Tentamensgenomgång samt utvärdering av kursen för de deltagare som genomgått certifieringsprogrammet. Avslutning av certifieringsutbildningen

Ger kunskap om
• Ett rättegångsförfarande; deltagarna får utifrån givna förutsättningar fingera delar av en rättegång
• Förberedelser som är nödvändiga inför en tingsrättsförhandling, muntlig framställan
Dag 8 är en heldag som i första hand riktar sig till de som deltagit alla dagar i certifieringskursen. För övriga deltagare är detta en halvdag.

Pris och plats

CERTIFIERINGSUTBILDNING Avgift
Icke medlem 35.000 kr
Medlem 33.000 kr
Enstaka kursdagar icke medlem 4.900 kr
Enstaka kursdagar för medlemmar 4.700 kr
Icke medlem som endast deltar dag 8 (halvdag) 2.500 kr
Medlem som endast deltar dag 8 (halvdag) 2.300 kr
Endast tentamen 800 kr

Priset (exkl. moms) inkluderar 8 föreläsningsdagar, lunch, fm-em kaffe, kursmaterial samt tentamen.

Obs! Var 3:e deltagare från samma företag som anmäler sig vid samma tillfälle får 50% rabatt.

Avbokningsregler
Antal platser är begränsat och anmälan är bindande. Vid förhinder går det bra att överlåta platsen till en kollega. Vid förhinder på grund av sjukdom eller annan giltig anledning ges möjlighet att genomföra kurstillfället vid nästkommande tillfälle som ges.
Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras hela kursavgiften.

Betalningsvillkor
Fakturering sker med 30 dagars betalningsvillkor. Vid försenad betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen.
Faktura samt bekräftelse skickas före kursstart.

Personuppgifter
Svensk Inkasso behandlar dina personuppgifter i samband med anmälan inom ramen för sin utbildningsverksamhet. Personuppgifterna kan komma att användas i samband med marknadsföringsåtgärder- dock enbart kopplade till Svensk Inkassos utbildningsverksamhet.

Enligt personuppgiftslagen har du rätt att ta del av de personuppgifter som registrerats en gång om året.