Ackordsuppgörelse avseende preskriberade fordringar m.m.

Diarienr: 131/2014

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Arvato Finance AB

Anmälarens uppgifter

Hon har känt sig lurad när hon under år 2014 träffade en ackordsuppgörelse avseende en fordran. På grund av att hon under ett antal år inte varit bosatt på sin folkbokföringsadress har hon inte fått några kravbrev. Fordran är därför preskriberad. Ackordsuppgörelsen har inte innehållit datum för när fordringen uppkom eller övriga specifikationer som behövs för att kunna identifiera skulderna.

Inkassoombudet har brustit i god inkassosed och hon yrkar att inbetalda belopp återbetalas.

Inkassoombudets uppgifter

Den aktuella fordringen uppkom under år 2010 och var under perioden 2011-04-07 – 2012-03-20 föremål för verkställighet vid kronofogdemyndigheten. Delbetalningen har influtit genom exekutiva åtgärder. Preskriptionsavbrott har skett enligt gällande rätt och fordringen var inte preskriberad vid tiden för ackordsuppgörelsen.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har endast att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och kan inte besluta om återbetalning på sätt Anmälaren har begärt.

Enligt 5 § 2 preskriptionslagen (1981:130) avbryts preskription bl.a. genom att borgenären väcker talan mot gäldenären hos kronofogdemyndigheten. Anmälaren har inte haft någon invändning mot inkassoombudets redogörelse. Fordringen, som löper med tre års preskriptionstid, var således föremål för preskriptionsavbrott under år 2012. Någon överträdelse av god etik i inkassoverksamhet har inte skett.

Det finns inga lagstadgade formkrav på en ackordsuppgörelse. Det ligger dock i sakens natur att uppgörelsen bör innehålla tillräcklig information om de skulder som omfattas av uppgörelsen så att dessa kan identifieras. I detta fall omfattar ackordsuppgörelsen endast en fordran som är identifierad med ett ärendenummer. Enligt Inkassonämndens uppfattning innehåller ackordsuppgörelsen tillräcklig information och Inkassoombudet har inte heller i detta avseende brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.