Ansökan om betalningsföreläggande avseende bestridd fordran

Diarienr: 216-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Ansökan om betalningsföreläggande avseende bestridd fordran

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (Alektum) skickade ett inkassokrav till anmälaren, som per brev och e-post till handläggaren den 17 augusti 2020 informerade denne om att fakturan var bestridd. Brevet besvarades inte utan istället erhöll anmälaren ett brev den 27 augusti 2020 för kännedom att ärendet givits in till Kronofogdemyndigheten. Anmälaren valde den 28 september att betala skulden trots fortsatta oklarheter. Kronofogdemyndigheten fattade sitt första och enda beslut i ärendet den 29 september då ärendet avskrevs.

Båda de två handläggare som anmälaren har haft kontakt med har mångårig erfarenhet inom inkassoområdet. Alektums förhållningssätt är medvetet och följer inte god inkassosed. Anmälaren yrkar att disciplinära åtgärder vidtas och att återbetalning sker av de avgifter Alektum har lagt på den ursprungliga skuldsumman.

Inkassobolagets uppgifter

Det händelseförlopp som anmälaren beskrivit är riktigt. Anledningen till det misstag som skett är att den interna kommunikationen brustit och de interna instruktionerna förbisetts. Alektum har nu informerat och utbildat såväl berörd handläggare som övrig personal för att förhindra att något liknande upprepas. Den kostnad som påförts med anledning av ansökan om betalningsföreläggande trots tidigare bestridande ska återbetalas till anmälaren.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden saknar behörighet att vidta disciplinära åtgärder och att förordna om återbetalning av avgifter. Ansökan i denna del avvisas därför.

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Ett inkassobolag bör inte ansöka om betalningsföreläggande om gäldenären bestritt kravet och det tydligt framgår att gäldenärens invändning är sakligt grundad. Då bör en eventuell talan i stället väckas vid allmän domstol genom en stämningsansökan. En sakligt grundad invändning innebär att gäldenären åberopar en omständighet som skulle kunna medföra att gäldenären är befriad från betalningsansvar. Det saknar betydelse om borgenären eller ombudet anser att invändningen är befogad eller inte (se Datainspektionens allmänna råd s. 36).
Ingenting annat har framkommit än att anmälarens bestridande av kravet varit sakligt grundat.

Alektum har därför brutit mot god etik i inkassoverksamhet när handläggare hos bolaget ansökte om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten avseende det bestridda kravet. Inkassonämnden noterar att Alektum vidtagit informations- och utbildningsåtgärder samt avser att återbetala den kostnad som påförts med anledning ansökan om betalningsföreläggande.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg