Ansökan om betalningsföreläggande avseende en sakligt bestridd fordran

Diarienr: 205-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Intrum Sverige AB
Frågeställningar: Ansökan om betalningsföreläggande avseende en sakligt bestridd fordran

Anmälarens uppgifter 

Intrum Sverige AB (Intrum) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att ansöka om betalningsföreläggande avseende en bestridd fordran. Anmälaren har framfört invändning både till fordringsägaren den 15 maj 2020 och till inkassobolaget den 9 juni 2020, men fordran har trots detta lämnats till Kronofogden.

Inkassobolagets uppgifter

Ansökan om betalningsföreläggande skedde den 18 juni 2020. Anmälaren har först den 25 juni 2020 bestridit skulden och utan att ange någon grund för sitt bestridande. Av den rutin som Intrum bestämt med borgenären framgår att borgenären inte får lämna tvistiga ärenden för inkasso. Borgenären har inte meddelat Intrum om något bestridande.

Efter att anmälaren bestritt fordran hos Kronofogdemyndigheten har Intrum avslutat ärendet efter att borgenären inte återkommit med instruktioner och inställning.

Intrum har inte brustit i handläggningen av ärendet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Intrum har inför samarbetet med sin uppdragsgivare klargjort att tvistiga ärenden inte ska lämnas över samt informerat om att uppdragsgivaren har en skyldighet att skyndsamt informera Intrum om nya invändningar mot fordran inkommer.

Anmälaren har inte, trots möjlighet till genmäle över vad Intrum anfört, redogjort för vilken invändning som anmälaren menar har framställts eller insänt några kopior på de brev som anmälaren menar sig ha avsänt med undantag för det brev som Intrum mottagit den 25 juni 2020, det vill säga efter att ansökan om betalningsföreläggande skett. De uppgifter som Intrum fört fram i ärendet får därför läggas till grund för Inkassonämndens bedömning.

Med hänsyn tagit till detta saknas anledning att rikta någon kritik mot Intrum för hur kravärendet handlagts.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg