Ansökan om betalningsföreläggande när anmälaren inte mottagit inkassokrav

Diarienr: 213-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Arvato Finance AB
Frågeställningar: Ansökan om betalningsföreläggande när anmälaren inte mottagit inkassokrav

Anmälarens uppgifter

Arvato Finance AB (Arvato) har utan att dessförinnan ha tillställt anmälaren ett inkassokrav skickat en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten. Anmälaren har inte haft kännedom om skulden innan kravet kom till honom från Kronofogdemyndigheten. Anmälaren har inte mottagit det inkassokrav som Arvato menar att de har skickat. Anmälaren har inte heller kunnat logga in på Arvatos gäldenärswebb ”My Gothia”.

Kronofogdemyndigheten har uppgett att de inte har tagit betalt för ansökan och anmälaren ifrågasätter därför om Arvato har rätt att behålla de 680 kr som han betalat för att Arvato ansökt om betalningsföreläggande.

Inkassobolagets uppgifter

Arvato har skickat ett inkassokrav till anmälaren som inte har kommit i retur. När varken betalning eller kontakt har skett har Arvato skickat ärendet till Kronofogdemyndigheten för betalningsföreläggande.

Anmälaren har hos Kronofogdemyndigheten invänt mot kravet och hävdat att betalning skett. Knappt två veckor efter bestridandet har betalning av kapitalskulden skett. Två dagar senare har Arvato justerat kravet hos Kronofogdemyndigheten och meddelat anmälaren detta. Några dagar senare har det resterande beloppet betalats varefter inkassoärendet har avslutats hos Arvato.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 6 § inkassolagen ska inkassokrav som huvudregel skickas innan rättslig åtgärd vidtas. Arvato har uppgett att de har skickat ett inkassokrav till anmälaren och att de inte har mottagit kravet i retur. Det finns ingen anledning att ifrågasätta den uppgiften. Det krävs inte att ett inkassokrav eller annan dylik påminnelse kommer en gäldenär tillhanda för att ett inkassoombud ska anses ha agerat i enlighet med god etik i inkassoverksamhet. Enligt förarbetena till lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. (se NJA II 1981, s. 433 f.) är det tillräckligt att försändelsen tillställts gäldenären ”på ett ändamålsenligt sätt och under den adress borgenären eller dennes ombud – med iakttagande av tillbörlig omsorg – har noterat som gäldenärens senast kända adress.”.

Inkassonämnden anser att Arvatos handläggning i detta avseende inte stått i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Enligt Datainspektionens allmänna råd s. 38 har borgenären rätt att vidhålla ett yrkande om kostnadsersättning om ansökan om betalningsföreläggande har skickats innan betalning skett. Kostnaden uppstår i samband med ansökan. I förevarande fall har anmälarens betalning skett efter att ansökan om betalningsföreläggande har skickats till Kronofogdemyndigheten varför Arvato har haft rätt att göra kostnadsanspråket gällande även avseende de kostnader som uppkommit i samband med det rättsliga förfarandet. Inte heller i detta avseende har Arvatos agerande stått i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg