Ansökan om verkställighet på resterande skuld

Diarienr: 244-2021

Anmälare: En privatperson
Inkassobolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Ansökan om verkställighet på resterande skuld

Anmälarens uppgifter

Lowell Sverige AB (”Lowell”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att vidhålla en preskriberad skuld och inte acceptera en ackordsuppgörelse. Anmälaren har betalat fordran och per e-post informerat om att betalning har skett enligt ett kravbrev som skickats. Lowell har därefter skickat restskulden på 59 kronor avseende ränta till Kronofogdemyndigheten för verkställighet. Lowell har inte dessförinnan meddelat anmälaren att någon skuld återstod som oreglerad. Anmälaren vill ha återbetalning av 600 kronor avseende grundavgiften i verkställighetsärendet.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell har hanterat ett ärende sedan 2014 i vilket fordran fastställts genom utslag. Lowell har därefter löpande skickat brev till anmälaren från 2015 till och med 2020 varför skulden inte har preskriberats.

Lowell skickade det aktuella kravbrevet i december 2020. En betalning, som dock inte motsvarade hela den då upplupna fordran, inkom två veckor senare. Lowell fick vid samma tidpunkt ett e-portmeddelande där anmälarens ombud informerade om att skulden betalats. Nio dagar senare skickade Lowell en ansökan om verkställighet till Kronofogdemyndigheten och har därefter mottagit en betalning avseende den oreglerade räntan genom Kronofogdemyndighetens försorg.

Lowell har haft rätt till betalning för den ränta som har tillkommit från det att kravbrevet skickades till gäldenären fram till dess att betalningen mottogs. Lowell anser dock att det står i strid med god inkassosed att ansöka om verkställighet kort efter att betalning enligt kravbrevet erhållits utan att först begära betalning av den tillkommande räntan per brev eller genom svar per e-post till anmälarens ombud, särskilt då Lowell hade informerats om att betalning skett.

Handläggningen har i denna del inte följt de interna handläggningsrutinerna. Lowell beklagar det inträffade och har återbetalat de 600 kronor som avsåg grundavgiften.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Aktuellt ärende avser ett fordringsanspråk där utslag har meddelats. God etik i inkassoverksamhet kräver inte att en gäldenär påminns om ett fordringsanspråk innan en exekutionstitel lämnas in för verkställighet. Enligt Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd s. 44 kan det i vissa fall dock finnas anledning att kontakta gäldenären innan utslaget lämnas för verkställighet exempelvis när det har förflutit lång tid efter att utslaget meddelades.

Anmälaren har efter att Lowell har skickat ett kravbrev erlagt betalning enligt vad som angivits i brevet och informerat Lowell om att betalning skett. Det framstår som klart att anmälaren genom sitt meddelande givit uttryck för att hans uppfattning varit att han betalat hela det kvarstående fordringsbeloppet.

Inkassonämnden anser att Lowell i och för sig har haft rätt att driva in också det resterande beloppet (se uttalande dnr 217/2020 och 186/2020 samt prop. 1974:42 s. 78) avseende obetald ränta. Det har dock stått i strid med god etik i inkassoverksamhet att inte, mot bakgrund av anmälarens e-postmeddelanden, meddela gäldenären om restbeloppet innan fordran lämnades för verkställighet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström