Återbetalning av för högt inbetalt belopp

Diarienr: 189-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Återbetalning av för högt inbetalt belopp

Anmälarens uppgifter

Lowell Sverige AB (Lowell) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte ha återbetalat ett överinbetalt belopp till anmälaren.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälaren har haft två skulder till samma borgenär. Det ena inkassoärendet var slutbetalt och hade avslutats.
Anmälaren har betalat det redan avslutade kravet ytterligare en gång. Betalningen har avräknats mot det nya inkassoärendet.
Då betalningen översteg det belopp som skulle betalas har en utbetalningsavi skickats till anmälaren. Utbetalningsavin kom i retur, vilket anmälaren informerades om påföljande dag. Lowell efterfrågade också kontouppgifter och meddelade hur dessa skulle kommuniceras till Lowell. För att säkerställa en korrekt hantering har Lowell som rutin att uppgift om kontonummer ska skickas skriftligen för att minimera risken att fe konto används vid utbetalning/återbetalning.

Anmälarens ombud har kontaktat Lowell per telefon och e-post. Lowell har då informerat. om att de varit förhindrade att diskutera anmälarens ärende innan ombudet styrkt sin behörighet genom fullmakt. Anmälaren har sedan själv e-postat de efterfrågade uppgifterna och givit ombudet fullmakt att föra hennes talan. Två veckor och fyra dagar senare har beloppet utbetalats till anmälarens angivna konto. På grund av en viss eftersläpning med anledning av Corona-pandemin under vilken personalen arbetat hemifrån skedde utbetalningen senare än som varit Lowells målsättning.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 4 § inkassolagen ska inkassoverksamhet bedrivas enligt god inkassosed och gäldenären ska inte vållas onödig skada eller olägenhet. Lowell har dagen efter det att överinbetalningen konstaterats skickat en utbetalningsavi vilken anmälaren inte löst in.
Lowell har då begärt att anmälaren skriftligen inkommer med kontouppgifter. Dessa påståenden har anmälaren inte bestritt.

För inkassoverksamhet gäller tystnadsplikt. Enligt Datainspektionens allmänna råd (s. 13) innebär detta att inkassobolag bör kontrollera att det finns en fullmakt för det fall att någon påstår sig företräda gäldenären. Genom att inte lämna ut uppgifter i inkassoärendet till anmälarens uppgivne ombud och genom att upprepade gånger efterfråga fullmakt har Lowell handlat enligt god inkassosed. Den fördröjning som detta har medfört kan Lowell inte lastas för.

Det finns ingen bestämd frist för när utbetalning av överinbetalda medel ska ske men det ligger i sakens natur att det bör ske utan dröjsmål. I förevarande fall har återbetalning gjorts två veckor och fyra dagar efter det att anmälaren skriftligen angivit kontouppgifter till Lowell. Detta torde normalt sett vara för lång tid. Men under rådande omständigheter då personal på grund av Corona-pandemin tvingats arbeta hemifrån får fördröjningen anses ursäktlig.

Med detta uttalade avslutar nämnden handläggningen i ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg