Återbetalning vid felbetalning

Diarienr: 285-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Sergel Kredittjänster AB
Frågeställningar: Återbetalning vid felbetalning

Anmälarens uppgifter

Sergel Kredittjänster AB (”Sergel”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att efter att de mottagit ett antal felbetalningar inte återbetala dessa. Sergel har lagt in betalningarna mot ett ärende som varit avslutat sedan 2016.

Inkassobolagets uppgifter

Sergel Finans AB har förvärvat en bankfordran och har uppdragit Sergel att inkassera den.

Betalningar har skett inom ramen för en avbetalningsplan som överenskommits med anmälaren under perioden november 2020 till juni 2021. Segel har inte uppfattat att betalningarna gjorts av misstag. Ärendet som inbetalningarna avräknats mot har inte har varit avslutat.

Sergel och har handlagt ärendet i enlighet med de rutiner som Sergel tillämpar när en fordran betalas genom avbetalning. Sergels handläggning har inte stridit mot god etik i inkassoverksamhet. Sergel anser inte heller att anmälaren har rätt till återbetalning av det inbetalda beloppet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren och Sergel är överens om att inbetalningar och avräkning har skett mot en fordran som handlagts av Sergel. Ärendet i fråga har enligt uppgift från Sergel inte varit avslutat.

Sergel har uppfattat att betalningarna var avsedda att utgöra avbetalning av skulden inom ramen för en mellan parterna träffad uppgörelse. Anmälaren har, efter att tillfälle givits för genmäle över vad Sergel anfört, inte bestritt Sergels påståenden.

Inkassonämnden anser att Sergel har agerat inom ramen för god etik när de har avräknat betalningarna mot den befintliga skulden. Det har således inte stått i strid med god etik att inte återbetala det inbetalda beloppet på den grund som anförs.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström