Åtgärder avseende fordran som saknar laglig grund

Diarienr: 193-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Andréasson Invest AB
Frågeställningar: Inkassoåtgärder avseende fordran som saknar laglig grund

Anmälarens uppgifter

Andréasson Invest AB (Andréasson Invest) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Andréasson Invest har agerat under olika namn och har utgett sig för att vara flera fristående bolag vid namn Teknikvännen samt Avtal Sverige. Anmälaren har mottagit en faktura utan ärendenummer med överskriften Inkassokrav. Anmälaren har inte ingått något avtal och har bestridit det påstådda fordringsförhållandet redo inom ångerfristen varför fordran saknar grund.

Anmälaren har bifogat fakturakopia och inkassokrav.

Inkassobolagets uppgifter

Andréasson Invest har beretts möjlighet att yttra sig men har inte hörts av.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Inkassokravet saknar en tydlig avsändare men det organisationsnummer och det bankgironummer som är angivet på den till inkassokravet bifogade fakturan tillhör bolaget Andréasson Invest. Eftersom kravbrevet saknat avsändare utgår inkassonämnden i sin bedömning från att det är Andréasson Invest som har skickat inkassokravet.

Andréasson Invest har inte bemött anmälarens påståenden och inlämnat material. Det saknas anledning att inte lägga detta till grund för nämndens bedömning.

Inkassolagen är tillämplig på indrivningsåtgärder som har vidtagit avseende egna fordringar som har uppkommit i näringsverksamhet, se 1 § inkassolagen. Andréasson Invest har således haft att följa inkassolagen och iaktta  god inkassosed när bolaget vidtagit
inkassoåtgärder.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Anmälaren har uppgett att han inte har ingått något avtal. Fordran saknar således laga grund. Inkassering av fordringar utan grund får inte förekomma och är inte förenligt med god etik i inkassoverksamhet (jfr nämndens uttalande 182/2020).

Krav som framställs mot gäldenärer med hot om rättsliga åtgärder utgör inkassoåtgärdeb och ska utformas enligt 5 § inkassolagen. Enligt Datainspektionens allmänna råd (se s. 22) ska inkassokrav utformas på ett sådant sätt att gäldenären med ledning av de uppgifter som lämnas i kravet har möjlighet att ta ställning till kravet i alla delar. Det inkassokrav som Andréasson Invest har skickat till anmälaren har saknat tydlig uppgift om vad avtalet avsett, när under 2019 som avtalet skulle ha ingåtts, uppgift om vilket bolag som är borgenär och specifikation avseende kapitalbelopp, eventuell ränta och kostnader. Inkassokravet har inte upprättats i enlighet med inkassolagens bestämmelser.

Inkassonämnden anser sammanfattningsvis att Andréasson Invests handläggning på ett flagrant sätt strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg