Bristfällig information om avbetalningsplan

Diarienr: 192-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Sileo Kapital AB
Frågeställningar: Bristfällig information om avbetalningsplans upphörande

Anmälarens uppgifter

Sileo Kapital AB (Sileo) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Den 6 februari 2020 kom anmälaren överens om en avbetalningsplan med Sileos bifirma Legalis och fick därefter en skriftlig bekräftelse på överenskommelsen. Anmälaren har till en början följt avbetalningsplanen men fick sedan betalningssvårigheter.
Han meddelade Sileo att han inte kunde betala för mars och april och fick då besked att han skulle återkomma när han hade möjlighet att betala. Därefter, den 14 maj 2020, meddelade han Sileo att han ville betala det dubbla avbetalningsbeloppet jämte eventuella avgifter. Påföljande vecka mottog han ett denuntationsbrev med krav på betalning av hela skuldbeloppet – dvs. inte endast de förfallna avbetalningsbeloppen – jämte ränta.

Anmälaren anser att avbetalningsuppgörelsen utgöra ett nytt kreditavtal med Sileo med nya villkor avseende räntan. Han menar även att det är oskäligt att avbetalningsplanen sagts upp och att han krävts på full betalning av skulden.

Anmälaren har bifogat fakturakopior, avtalsvillkor, uppsägningsbrev från tidigare fordringsägare, denuntationsbrev samt
e-postkorrespondens mellan honom och Sileo.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälaren har ingått kreditavtal med ursprunglig fordringsägare avseende en kontokredit vilken inkluderade kostnader och ränta. I enlighet med avtalet har en kreditränta påförts fram till avtalets förfallodag och därefter har avtalad dröjsmålsränta debiterats.
Sileo har skickat ett inkassokrav till anmälaren jämte skuldspecifikation. Av inkassokravet framgår vilken dröjsmålsränta som löpte enligt avtalet. I bekräftelsen på avbetalningsuppgörelsen framgår också villkoren för dröjsmålsränta. När betalning uteblev har Sileo skickat påminnelser via brev och sms varefter avbetalningsplanen har raderats.

Efter det att avbetalningsplanen hade raderats har anmälaren meddelat att han inte kunde betala. Han har då fått information om att han kunde återkomma när hans ekonomiska situation var bättre för att reglera sin skuld.

Den 12 maj 2020 såldes fordran till Sileo. I denuntationsbrevet till anmälaren den 14 maj 3030 har angetts att Sileo har köpt fordran, vad skulden avser samt räntesatsen avseende dröjsmålsräntan (vilken genom hela handläggning har varit densamma).
Anmälaren har inte träffat något nytt avtal med Sileo och villkoren har under hela handläggningen varit oförändrade.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att en gäldenär inte ska vållas onödig skada eller olägenhet eller utsättas för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.
Enligt Datainspektionens allmänna råd (s. 31) bör all information till gäldenären vara saklig, tydlig och korrekt.

I ett bekräftelsebrev avseende en betalningsplan bör det framgå vad som händer om planen inte följs, till exempel att den upphör att gälla vid utebliven betalning, samt vad det får för följder om amorteringsplanen upphör att gälla
(se Datainspektionens allmänna råd, s. 35).

Av den bekräftelse av avbetalningsplanen som har givits in till inkassonämnden framgår inte att avbetalningsplanen sägs upp vid utebliven betalning eller hur snabbt i tiden kontakten måste ske från anmälarens sida. Inte heller framgår det av Sileos yttrande eller på något annat sätt att anmälaren tydligt har informerats om att avbetalningsplanen sagts upp, eller att han i påminnelserna skulle ha informerats om att så skulle komma att ske. Med anledning av den bristfälliga informationen har anmälaren haft rätt att vänta sig att amorteringsplanen alltjämt gällde.

Avbetalningsplanens funktion är att ge en gäldenär möjlighet att återbetala en skuld över tid utan risk för att ytterligare inkassoåtgärdeb eller rättsliga åtgärder vidtas. Enligt inkassonämndens mening måste en borgenär eller ett inkassoombud i normalfallet alltid anses ha rätt att säga upp en avbetalningsplan vid utebliven betalning. Gäldenären bör dock, för det fall bekräftelsebrevet saknar uppgift om när avbetalningsplanen slutar gälla, underrättas om att avbetalningsplanen sägs upp innan rättslig åtgärd får vidtas.

Sileo har inte i bekräftelsebrevet eller på annat sätt underrättat anmälaren om att avbetalningsplanen slutat gälla.
Inkassonämnden anser därför att Sileos handläggning inte varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglung Uväng, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg