Delbestridande och förseningsersättning

Diarienr: 158/2018

Anmälare: En juridisk person
Inkassoombud: Intrum Justitia Sverige AB

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Bemötande
Anmälaren har haft kontakt med Intrum Justitia Sverige AB (”Intrum”) avseende ett felaktigt utsänt krav. När anmälaren ringt in till Intrum inleddes telefonsamtalet med att en telefonsvarare meddelade: Välkommen till Intrum. Vad bra att du ringer till oss så vi kan hjälpa dig att bli av med dina skulder”.

Anmälaren anser att telefonsvararmeddelandets utformning är nedlåtande eftersom det förutsätter att alla inringande personer har skulder som inte kan betalas. I det aktuella fallet fanns ingen skuld att diskutera eftersom kravet var felaktigt.

Framställda invändningar m.m.
Intrum har vidare enligt anmälaren skickat inkassokrav på en redan betald fordran där anmälaren gjort avdrag för en inte avtalad fakturaavgift. Anmälaren ringde till Intrum och angav att det kvarstående beloppet avsåg en fakturaavgift som bolaget tidigare aldrig hade behövt betala. Intrum skickade därefter en påminnelse varefter anmälaren betalade beloppet.

Trots detta lämnade Intrum in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten, vilket borgenären inte fick någon information om.

Förseningsersättningar
Intrum har slutligen påfört tio stycken förseningsersättningar om 390 kronor vardera avseende tio fakturor som betalats för sent till en och samma leverantör. Samtliga kapitalbelopp var betalade till leverantören innan breven från Intrum kom anmälaren tillhanda. Fem av fakturornas kapitalbelopp var lägre än 390 kronor.

Anmälaren ifrågasätter skäligheten i de debiterade avgifterna och anser att endast en avgift borde debiterats.

Inkassoombudets uppgifter

Bemötande
Intrum har en kommunikationspolicy som är obligatorisk att följa för alla anställda. Intrum arbetar också kontinuerligt med att utbilda personal i god inkassosed innefattande kommunikation med slutkunder.

Avseende inspelningsskriptet anser inte Intrum att meddelandet har varit kränkande eller skulle strida mot god inkassosed. Intrum har som sitt huvudsakliga syfte att driva in obetalda skulder och hjälpa skuldsatta att bli skuldfria.

Fakturaavgiften
Kravet grundade sig på en fordran som lämnades för inkasso till Intrum 2018-02-08. Inkassokrav skickades till anmälaren 2018-02-09 varefter en inkassoavgift om 180 kronor debiterades. Anmälaren betalade kapitalskulden om 1 999 kronor till borgenären 2018-02-13. Beloppet krediterades efter meddelande från borgenären.

Den totala skulden uppgick därefter till 221 kronor varav 180 kronor avsåg ersättning för inkassokostnad, 31 kronor avsåg en fakturaavgift och 10 kronor avsåg upplupen ränta.

Anmälaren kontaktade Intrum och invände mot fakturaavgiften eftersom anmälaren enligt egen utsago aldrig har behövt betala fakturaavgift tidigare. Anmälaren betalade därefter 190 kronor varefter Intrum skickade ut ett kravbrev där det angavs att resterande belopp måste erläggas samt att rättsliga åtgärder skulle kunna komma att vidtas vid utebliven betalning.

Då betalning uteblev ansökte Intrum om betalningsföreläggande den 2018-03-06. Dagen därpå betalade anmälaren det resterande beloppet. 2018-03-09 kontaktade borgenären Intrum och meddelade att de inte önskade att ansökan om betalningsföreläggande skulle inges. Intrum återkallade därefter ärendet och sände dementi till berörda kreditupplysningsföretag.

Förseningsersättningar
En förseningsersättning har påförts respektive faktura som inte betalats i tid för tio olika fakturor som förföll till betalning vid olika tidpunkter. Rätt att debitera anmälaren förseningsersättning har förelegat. Efter kontakt och instruktion från borgenären har därefter de förseningsersättningar som debiterats på fakturorna med ett kapitalbelopp understigande 300 kronor återbetalats till anmälaren.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Bemötande
Inkassonämnden anser inte att det kan begäras att ett telefonsvararmeddelande skall vara anpassat för alla upptänkliga situationer. Att i telefonsvararmeddelandet antyda att de som ringer kan få hjälp att betala sina skulder står därför inte i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Framställda invändningar m.m.
All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten skall vara saklig, tydlig och korrekt. Det står i strid mot god etik i inkassoverksamhet att medvetet lämna vilseledande uppgifter som kan få till konsekvens att gäldenären exempelvis uppfattar att viss betalning kan leda till att ärendet avslutas. Även underlåtenhet att lämna vissa uppgifter kan stå i strid mot god etik i inkassoverksamhet.
Inkassonämndens uppfattning är att Intrum i och för sig tydligare vid den första kontakten med anmälaren kunde ha upplyst anmälaren om att en betalning som inte inkluderade fakturaavgiften inte skulle vara tillfyllest. Det faktum att Intrum genom att innan ansökan om betalningsföreläggande avsända ett restkravsbrev till anmälaren innebär emellertid att Intrum läkt eventuell otydlighet. Intrum har således inte överträtt god etik i inkassoverksamhet i detta avseende.
Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att gäldenär inte ska vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd. Det ankommer på ett inkassoombud att utreda framförda invändningar från gäldenären och i kontakt med borgenären begära besked om dennes inställning till invändningen.
Inkassonämnden konstaterar att konsekvensen av en felaktigt inskickad ansökan om betalningsföreläggande blir större när gäldenären är näringsidkare eftersom redan ansökan innebär en registrering om en betalningsförsummelse i kreditupplysningsbolagens register.
I förevarande fall har anmälaren framställt en invändning mot fakturaavgiften. Det har ankommit på Intrum att närmare utreda vad som avsetts med invändningen och vid behov kontakta borgenären för instruktioner innan ansökan om betalningsföreläggande ingivits.
Intrum har i detta avseende agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Debiterade förseningsersättningar
Inkassonämnden anser inte att det, utifrån vad anmälaren och Intrum anfört, förelegat några etiska hinder för Intrum att debitera förseningsersättning för varje enskild fordran. Inget har heller framkommit som tyder på att fordran på förseningsersättning som sådan inte skulle ha varit lagligen grundad. Att borgenären i efterhand frivilligt valt att instruera Intrum att återbetala vissa avgifter påverkar inte denna bedömning. Intrum har därför i detta avseende inte överträtt god etik i inkassoverksamhet.
Med dessa uttalanden avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, Charlotte Strandberg och Elisabet Malmström