Felaktigt förfallen avbetalningsplan m.m.

Diarienr: 168/2019

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Sergel Kredittjänster AB
Frågeställningar: Bristande kommunikation med gäldenären. Felaktigt förfallen avbetalningsplan. Otillbörlig inkassoåtgärd.

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Sergel Kredittjänster AB (”Sergel”) och anmälaren kom överens om två avbetalningsplaner, avseende två fordringar som tidigare fastställts genom utslag, nedan benämnda fordran A och fordran B. Betalning skulle inom ramen för respektive avbetalningsplan ske med 1 000 kronor varannan månad men betalningen skulle erläggas växelvis på så vis att betalning skulle ske jämna månader avseende fordran A och ojämna månader avseende fordran B. Anmälaren hörde en tid senare av sig till Sergel och ville höja amorteringsbeloppen till 1 500 kronor avseende båda avbetalningsplanerna och fick till svar att så skulle ske från och med maj 2018. Betalning skulle alltjämt erläggas växelvis.

Sergel matade dock in ett felaktigt betalningsintervall avseende fordran A, på så vis att det i datasystemet angavs att betalning skulle ske månatligen avseende denna fordran, istället för som tidigare varannan månad. Detta resulterade i att anmälaren erhöll två avier i maj 2018. Anmälaren betalade dock enligt överenskommelsen, det vill säga endast 1 500 kronor avseende en av fordringarna. Anmälaren erhöll därefter inga avier för juni eller augusti, september eller oktober månader, men betalade trots detta enligt vad anmälaren uppfattade vara överenskommet. Anmälaren kontaktade Sergel i september och i oktober i anledning av de uteblivna avierna. Sergel svarade då att anmälaren kommer att få svar via post.

Innan något svar kommit, fick anmälaren i december 2018 ett brev från Kronofogdemyndigheten där det angavs att ansökan om verkställighet lämnats in avseende fordran A. Efter att ha ringt till Sergel fick anmälaren besked om att avbetalningsplanen förfallit på grund av bristande betalning, men att en ny avbetalningsplan upprättats och att inkassoombudet återkallat ärendet hos Kronofogdemyndigheten. Återkallelse skedde emellertid först i början av januari 2019.

Inkassoombudets uppgifter

Sergel vidgår huvudsakligen vad anmälaren har anfört med följande tillägg. Sergel skickade en påminnelse avseende avbetalningsplanen för fordran A den 4 juni 2018. När betalning uteblev förföll avbetalningsplanen 13 juni 2018 varefter en systemgenererad ansökan om verkställighet skickades till Kronofogdemyndigheten i december. Begäran om återkallelse sändes in den 13 december, men har av någon anledning inte registrerats hos Kronofogdemyndigheten, varför återkallelse skett på nytt den 2 januari 2019.

Sergel menar att felaktigheterna avseende den justerade avbetalningsplanen samt den därefter nya upplagda avbetalningsplanen kan förklaras med ”den mänskliga faktorn”. Sergel har skickat en skriftlig dementi till kreditupplysningsföretagen i anledning av den felaktiga verkställighetsansökan.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av 4 § inkassolagen framgår att inkassoverksamhet ska bedrivas enligt god inkassosed och på ett sådant sätt att gäldenär inte ska vållas onödig skada eller olägenhet eller utsätts för otillbörlig påtryckning eller annan otillbörlig inkassoåtgärd.

Av Sergels egna uppgifter framgår att Sergel låtit amorteringsplanen förfalla utan att det förelegat grund för detta och utan att dessförinnan underrätta anmälaren. Att ansökan om verkställighet vid en tidpunkt när det förelegat en avbetalningsplan har utgjort en otillbörlig inkassoåtgärd (jmf. nämndens tidigare avgörande Dnr 146/2017). Åtgärden har dessutom skett utan att underrätta anmälaren. Innan en rättslig åtgärd vidtas bör ett inkassoombud noga kontrollera att ingen överenskommelse föreligger med gäldenären som hindrar åtgärden. Även det faktum att anmälaren fortsatt att betala enligt tidigare uppgörelse borde föranlett sådan kontroll. I detta fall har ansökan skickats genom ett automatiserat system. Det måste självfallet även då finnas möjlighet att vidta tillräckliga kontroller. Sergel har härefter upprättat en ny avbetalningsplan också utan att underrätta gäldenären om detta.

Anmälaren påstår att hon vid flera tillfällen kontaktat Sergel via mail och via deras hemsida och angett att hon inte fått avier. Sergel har inte tillbakavisat dessa påståenden. Inkassoombud bör utan dröjsmål svara en gäldenär som kontaktar inkassoombudet med frågor angående pågående kravärenden, exempelvis frågor om pågående avbetalningsplaner.

Inkassonämndens anser sammanfattningsvis att Sergel genom att felaktigt låta en avbetalningsplan förfalla. genom att ansöka om verkställighet vid en tidpunkt då det förelegat en avbetalningsplan och utan att dessförinnan ha underrättat gäldenären, genom att upprätta en ny avbetalningsplan utan att underrätta gäldenären samt slutligen genom att inte utan dröjsmål svara på frågor från anmälaren, har överträtt god etik i inkassoverksamhet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmberg, Charlotte Strandberg och Elisabet Malmström.