För kort betalningsfrist

Diarienr: 273-2021

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Svea Inkasso AB
Frågeställningar: För kort betalningsfrist

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har agerat i strid mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ut ett inkassokrav med för kort frist för betalning. Anmälaren har mottagit inkassokravet bara fyra dagar innan fristen skulle löpa ut. Svea har skickat brevet senare än vad de har angivit och har inte beaktat ledighet i samband med Kristihimmelsfärdshelgen.

Inkassobolagets uppgifter

Svea har skickat ett inkassokrav med tio dagars betalningsfrist. Anmälaren har under fristtiden invänt mot fordran. Svea har därefter begärt ytterligare information från uppdragsgivaren och har lagt ärendet vilande.

Inkassokravet har skickats den dag som anges i inkassokravet.

Det har inte förekommit någon sammanhängande helg under fristtiden. Så kallade ’klämdagar’ påverkar inte längden på inkassofristen enligt god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 5 § inkassolagen skall det i inkassokravet anges viss skälig tid inom vilken gäldenären har att betala eller invända mot kravet. Enligt Datainspektionens allmänna råd vid tillämpningen av inkassolagen bör denna frist inte vara kortare än åtta dagar räknat från dagen för avsändande och gäldenären bör ha minst fyra bankdagar på sig att betala eller invända från det att denne kan antas ha tagit emot kravet (se s. 26).

Svea har angivit att inkassokravet har skickats den dag som angivits i inkassokravet. Förhållandet ifrågasätts inte av Inkassonämnden. Det konstateras också att anmälaren har haft fyra bankdagar på sig att betala eller invända från den tidpunkt då anmälaren kunde antas ha mottagit kravet. Tidsfristen i inkassokravet är mot denna bakgrund tillräcklig för att uppfylla inkassolagens krav på skälig tid.

Inkassonämnden anser att Sveas handläggning av ärendet har varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Charlotte Strandberg