För kort tid att betala

Diarienr: 413/2023

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: För kort tid att betala 

Anmälarens uppgifter

Alektum AB (”Alektum”) har skickat ett inkassokrav med B-post och angett att betalning skulle ske inom åtta dagar. Härigenom har Alektum agerat i strid med god inkassosed.

Enbart det faktum att en beställning gjorts för A-post visar inte att A-post faktiskt använts. Anmälaren har fört fram att beställningen kan ha ändrats eller att det kan ha blivit något fel hos den leverantör som Alektum använt.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum har granskat postbefordran avseende det aktuella kravbrevet som avsänts den 9 maj 2023. Enligt den historik som finns i ärendehanteringssystemet har inkassokravet skickats som A-post. Alektum har fått en försändelsekvittens från tjänsteleverantören. Av den framgår att kravet skickats med A-post eftersom uppdragskoden SEC5ASIM har angivits. Eftersom kravet skickats med A-post har Alektum inte haft anledning att förlänga den tidsfrist för betalning som angetts i inkassokravet.

Om det blivit något fel hos posttjänstleverantören kan inte Alektum svara för. Bolaget har inte fått någon information som indikerar att det skulle ha blivit något fel i utskicket. Även om något fel skett hos leverantören har det inte varit något som Alektum har kunnat förutse och av det skälet ha anpassat betalningsfristen.

Alektum har bifogat utdrag ur ärendehanteringssystemet, kopia av ett meddelande från Strålfors som innehåller uppgifter om att ett kravbrev skickats den 9 maj med den ovan nämnda uppdragskoden.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd vid tillämpning av inkassolagen (s. 25 f) följer att tidsfristen för betalning vid avsändande av inkassokrav bör vara minst åtta dagar räknat från dagen för när kravet skickas och att gäldenären bör ges minst fyra bankdagar på sig att betala eller bestrida kravet. Fristen bör förlängas om annan postbefordran än normalbrev (A-post) används.

Den utredning som lagts fram i ärendet talar snarast för att A-post har använts vid avsändandet av inkassokravet. Det har därmed inte framkommit något som ger anledning att rikta kritik mot Alektum. Annat har alltså inte framkommit än att Alektum hanterat ärendet i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner