Förbigående av god man och uttagande av avgift vid återbetalning

Diarienr: 198-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Sergel Kredittjänster AB
Frågeställningar: Förbigående av god man och uttagande av avgift vid återbetalning

Anmälarens uppgifter

Sergel Kredittjänster AB ( Sergel) har fått besked om att gäldenären har god man. Sergel har  ändå skickat avslutsbekräftelse till gäldenärens privata adress. Med anledning av det har en betalning felaktigt erlagts. Vid återbetalning av medlen har Sergel tagit ut en avgift om 99 kr. Handläggningen strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassobolagets uppgifter

Det är riktigt som anmälaren uppger att brevet felaktigt skickats till gäldenärens hemadress istället för till den gode mannens adress. Detta har berott på ett fel i Sergels nya inkassosystem, vilket nu är åtgärdat. Den administrativa avgiften har, också felaktigt, tagits ut. Sergel har varit i kontakt med den gode mannen och kommer att återbetala avgiften.

Att ta ut en avgift om 99 kr för att återbetala felaktigt inbetalda belopp till gäldenärer utgör praxis i inkassobranschen. Avgiften täcker del av den kostnad som inkassobolaget har för att återbetala beloppet till gäldenären. Den administrativa avgiften om 99 kr understiger den faktiska kostnad som Sergel har för återbetalningen.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämnden har tidigare uttalat sig i frågan om förbigående av ombud (se uttalande 162/2018). Sedan ett inkassoombud har fått kännedom om att ett ombud utsetts i ärendet bör inkassoombudet inte söka kontakt direkt med gäldenären. Åtgärd som av legala skäl måste ske direkt i förhållande till gäldenären, exempelvis preskriptionsavbrytande försändelser, får ställas till gäldenären. Sker kontakt med gäldenären direkt bör ombudet i normalfallet underrättas. Inkassonämnden anser att vad som gäller i förhållande till ombud också ska gälla avseende förordnad förvaltare och god man (se även Datainspektionens allmänna råd s. 33).

Inkassonämnden anser att Sergel genom att kommunicera direkt med gäldenären, trots vetskap om att en god man utsetts, har handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämnden anser att det i och för sig inte strider mot god etik i inkassoverksamhet att ta ut en avgift, motsvarande (eller understigande) den direkta kostnad som inkassoombudet har vid återbetalning av medel som felbetalats av gäldenären i de fall gäldenären inte uppgett något kontonummer dit pengar ju lätt kan föras över. Men när, som i detta fall, överinbetalningen beror på felaktig handläggning eller felaktig information från inkassoombudet anser Inkassonämnden att det strider mot god etik i inkassoverksamhet att återbetala medlen med sådan avgift. Inkassonämnden noterar att Sergel avser att återbetala avgiften.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren och Elisabet Malmström