Förseningsavgift mot privatperson m.m.

Diarienr: 227-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Visma Financial Solutions AB
Frågeställningar: Förseningsavgift mot privatperson m.m.

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har fått krav att betala dels en så kallad ”uppmaningsavgift” om 200 kr och dels en förseningsavgift om 450 kr. Anmälaren anser att avgifterna inte är förenliga med god etik i inkassoverksamhet.

Fordran har avsett elförbrukning till anmälarens sommarhus. Anmälaren har inte fått någon faktura eller påminnelse om kravet. Inkassoombudet Visma Financial Soulutions AB (Visma) har inte velat prata om kravet med anmälarens fru som anmälaren har utfärdat en fullmakt till.

Inkassobolagets uppgifter

Kravet har avsett en klar och förfallen skuld. Visma har skickat ett inkassokrav enligt 5 § inkassolagen jämte uppmaning att vidta rättelse. Enligt 11 kap. 3-5 §§ ellagen har elleverantör rätt till skälig ersättning för kostnader som föranleds av åtgärder som omnämns i 3 och 4 §§. Anmälaren har uppmanats att vidta rättelse, vilket är en sådan kostnad som elleverantören har rätt till skälig ersättning för.

Anmälaren har felaktigt debiterats en förseningsavgift. Anmälaren har varit registrerad som näringsidkare och inte privatperson i uppdragsgivarens system. Den felaktiga uppgiften registrerades i samband med att ett stort antal kravärenden från uppdragsgivaren lästes in, men uppmärksammades inte då endast en förenklad granskning av kravunderlagen skett. Uppdragsgivaren och Visma har nu korrigerat uppgifterna. Visma har återbetalat 650 kr till anmälaren.

Enligt 11 § inkassolagen har den som är verksam i inkassoverksamhet tystnadsplikt. Tystnadsplikten gäller även gentemot gäldenärers familjemedlemmar. Vismas handläggare har med anledning av sin tystnadsplikt inte lämnat några uppgifter till anmälarens hustru i aktuellt ärende.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Debiterade avgifter

Enligt 8 § inkassolagen gäller att inkassoåtgärder inte bör vidtas om det föreligger sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller annars framstår som obefogad. Bestämmelsen är också tillämplig vid debitering av kostnader gentemot en gäldenär.

En nätkoncessionshavare eller elleverantör har under vissa förutsättningar rätt att debitera en gäldenär särskild ersättning enligt 11 kap. 5 § ellagen. Det har inte framkommit något i ärendet som talar för att kostnaden om 200 kr skulle ha debiterats i strid med denna bestämmelse.

Förseningsersättning kan enligt 4a § lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. dock endast debiteras i fall där gäldenären är näringsidkare, myndighet eller annat offentligt organ, vilket inte varit fallet i det aktuella kravärendet.

Vid ett stort inflöde av kravärenden gällande en viss typ av fordringar kan en förenklad granskning ske av kravunderlag hos inkassoombudet (se Datainspektionens allmänna råd, s. 18). Detta innebär att inkassoombudet som huvudregel inte är skyldigt att genomföra en individuell granskning av varje underlag.
Visma har vid registrering och hantering av ärendet utgått från de uppgifter som uppdragsgivaren lämnat. Ett inkassoombud bör i huvudsak kunna förlita sig på de uppgifter som en borgenär lämnar om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att uppgiften skulle vara riktig, exempelvis om borgenären tidigare lämnat felaktiga uppgifter eller om det är uppenbart att uppgiften inte kan vara korrekt. Inget har framkommit i ärendet som tyder på att så skulle vara fallet.

Den felaktigt debiterade förseningsersättningen har återbetalats till anmälaren när det kunnat konstateras att avgiften varit felaktig. Inkassonämnden anser därför inte att Vismas handläggning har stridit mot god etik i inkassoverksamhet.

Kontakt med ombud

Enligt 11 § inkassolagen gäller tystnadsplikt vid all tillståndspliktig inkassoverksamhet. Detta innebär att ett inkassoombud normalt är förhindrat att lämna uppgifter i kravärenden till någon annan än gäldenären själv, exempelvis ett ombud, om gäldenären inte ställt ut en fullmakt för ombudet. Tystnadsplikten är straffsanktionerad.

Det är inte utrett i ärendet om och hur den fullmakt som ingivits i anmälan visats upp eller insänts till Visma i samband med att anmälarens fru kontaktat bolaget. Det finns av denna anledningen inte skäl att rikta någon kritik mot Visma i denna del.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg