Fortsatta kravbrev trots bestridande

Diarienr: 295-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Inkasso AB Marginalen
Frågeställningar: Fortsatta kravbrev trots bestridande

Anmälarens uppgifter

Inkasso AB Marginalen (”Marginalen”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att fortsätta skicka påminnelser efter att anmälaren bett dem att ta ärendet vidare för prövning alternativt avskriva fordran. Anmälaren har upplevt sig trakasserad av denna handläggning.

Inkassobolagets uppgifter

Fordran i fråga har fastställts genom utslag från Kronofogdemyndigheten under 2004 och har därefter överlåtits i två led. Marginalen har skickat underrättelse om att fordran har överlåtits till ny fordringsägare och att Marginalen är nytt ombud till anmälaren.

Kravbrev har därefter skickats regelbundet. Fyra år efter att Marginalen började skicka brev till anmälaren har han inkommit med ett bestridande där han uppgivit att han inte kände till fordran och att den borde vara preskriberad. Marginalen har bemött bestridandet och informerat om att utslag har meddelats och att kravbrev därefter har skickats löpande varför fordran inte träffats av preskription. Utslaget samt ärendehistoriken har bifogats brevet till anmälaren. Anmälaren har därefter ånyo bestritt kravet vilket Marginalen har bemött. Betalning har alltjämt inte skett. Marginalen har fortsatt att regelbundet skicka kravbrev till anmälaren.

Marginalen har inte handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet genom att löpande skicka kravbrev till anmälaren. Fordran är korrekt och alltjämt levande. Att skicka kravbrev avseende en korrekt fordran som är fastställd genom utslag är inte trakasserier.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Fordran i fråga är fastställd i utslag. Möjligheten för en gäldenär att vid sådana förhållanden invända mot fordran är mycket begränsade. Sedan utslaget vunnit laga kraft saknas i princip också möjlighet för domstol att pröva sådana invändningar, om de inte framställs inom ramen för ett verkställighetsförfarande.

Det har mot denna bakgrund varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet att fortsatt skicka kravbrev till anmälaren trots de invändningar som framställts. Brevutskicken som skett kan inte anses utgöra någon form av trakasseri.

Inkassonämnden anser att Marginalens handläggning har varit helt förenligt med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström