”Fakturaspärr” efter ackordsuppgörelse

Diarienr: 161/2018

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Collector Bank AB med bifirma Colligent Inkasso

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Anmälaren har haft två skulder som handlagts av Colligent Inkasso AB. Hon träffade en ackordsuppgörelse med inkassobolaget varvid ca 400 kr efterskänktes. Anmälaren betalade i enlighet med uppgörelsen och uppfattade inkassoärendena som avslutade. När hon därefter försökte göra inköp mot faktura hos Collector Credit fick hon beskedet att fakturaköp inte var möjliga i anledning av att Colligent Inkasso AB lagt en ”spärr” på henne och att denna spärr endast kunde lyftas om hon betalade in även det belopp som efterskänktes i ackords- uppgörelsen. Hon har inte fått någon information i samband med diskussionen om ackordsuppgörelse om att hon skulle hindras att handla mot faktura. Inkassoombudet har härigenom handlatfelaktigt.

Inkassoombudets uppgifter

Colligent Inkasso AB har inte handlagt de ärenden som anmälan avser. Istället är det Collector Bank AB med bifirma Colligent Inkasso som handlagt ärendena. Eftersom det rör sig om två skilda juridiska personer kan Colligent Inkasso AB inte anses ha agerat i strid mot god inkassosed.

Om anmälan skulle anses riktad mot Collector Bank AB (Collector) har bolaget inte agerat i strid mot god inkassosed och har utvecklat sin inställning enligt nedan.

Anmälaren beställde under 2015 vid två tillfällen kläder hos en e-handlare. I samband med köpen har respektive fordran överlåtits till Collector. I anledning av uteblivna betalningar har Collector tillställt anmälaren betalningspåminnelser och därefter inkassokrav Båda fordringarna fastställdes därefter genom utslag i mål om betalningsföreläggande. I samband med att inkassokraven utställdes har Collector spärrat anmälaren från fortsatta fakturakrediter.

Under 2017 kontaktade anmälaren Collector och erbjöd sig att betala motsvarande cirka 60 % av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Collector godkände ackordsförslaget, varefter anmälaren betalade in det överenskomna beloppet och inkassoärendena avslutades.

Frågan om anmälarens möjlighet att i framtiden erhålla några fakturakrediter från Collector diskuterades inte alls under förhandlingarna om ackordet. Collector har därefter i samband med att anmälaren försökt erhålla en fakturakredit från banken genomfört en kreditprövning som bland annat innefattat en granskning av tidigare betalningsförsummelser. Kredit har då nekats. Det föreligger inte någon absolut rättighet för en kund att få handla mot faktura och det är helt enligt branschpraxis att genomföra kreditprövningar innan en kund godkänns för fakturaköp. Ett inkassobolag är inte heller skyldigt att informera en gäldenär om samtliga konsekvenser av ett inkassoförfarande eftersom ett sådant krav inte skulle vara praktiskt möjligt att efterleva och inte heller önskvärt.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Colligent Inkasso AB har oemotsagt anfört att bolaget inte handlagt de aktuella inkassoärendena. Collector har medgett att man inom ramen för sin bifirma Colligent Inkasso handlagt ärendena. Inkassonämnden anser sig oförhindrad att pröva anmälan som riktad mot Collector.

Det är ostridigt i ärendet att frågan om möjligheten att i framtiden erhålla krediter från Collector inte diskuterades under handläggningen av inkassoärendet.

All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten ska vara saklig, tydlig och korrekt. Det står i strid mot god etik i inkassoverksamhet att medvetet lämna vilseledande uppgifter som kan få till konsekvens att gäldenären exempelvis accepterar en betalningsuppgörelse på uppenbart oförmånliga villkor. Även underlåtenhet att lämna vissa uppgifter kan stå i strid mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens uppfattning är att Collector inte haft någon skyldighet att i samband med uppgörelsen om ackord upplysa om möjligheten att i framtiden erhålla kredit hos banken. Det föreligger nämligen ingen allmän rätt att erhålla kredit, som i förevarande fall således skulle ha fråntagits anmälaren, utan krediten beviljas efter en särskild prövning i varje enskilt fall. Collector kan därför inte anses ha lämnat några vilseledande uppgifter eller underlåtit att lämna relevanta uppgifter.

Collector har således inte överträtt god etik i inkassoverksamhet.

Med dessa uttalanden avslutar Inkassonämnden ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Fredrik Engström, Per Holmberg, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg