Vilseledande uppgifter om tiden för bestridande av inkassokrav?

Diarienr: 159/2018

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Svea Inkasso AB

Anmälarens uppgifter

Han fick en faktura den 31 december 2012 avseende tjänst på en bil som inte tillhörde honom. När han inte betalade fick han den 19 mars 2018 ett kravbrev från Svea Inkasso AB med följande lydelse.

”Hej! Du var i kontakt med Svea Inkasso i mars 2017. Vi bad dig då återkomma med grunden till din bestridan. Någon sådan inkom aldrig. Som det framgår av fakturan så skulle anmärkningar göras till [borgenären] 8 dagar från fakturadatum. Fordran vidhålls i sin helhet”.

Inkassoombudet har handlat felaktigt genom att ange att anmärkningar endast kunde framställas inom åtta dagar från fakturadatumet och har därför brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassoombudets uppgifter

Borgenären skickade genom sitt dåvarande ombud den 15 januari 2013 en faktura till anmälarens enskilda firma. På fakturan framgick att anmärkningar mot fakturan skulle göras till ombudet inom åtta dagar från fakturadatum. Inkassokrav utställdes därefter den 20 februari 2013 av ett annat bolag än Svea Inkasso AB (Svea Inkasso) och detta bolag har därefter under åren 2013 – 2016 skickat sammanlagt tio brev till anmälaren.

Svea Inkasso underrättade den 10 februari 2017 anmälaren om att Svea Inkasso nu var nytt inkassoombud och skickade därefter ett brev den 27 februari till anmälaren. I samband därmed ringde anmälaren till Svea Inkasso och meddelade att han ansåg kravet vara felaktigt. En handläggare uppmanade honom att utveckla grunden för sitt bestridande. Då inget svar inkom återupptogs indrivningen. Nya kravbrev skickades den 28 augusti 2017 och den 16 mars 2018.

Efter att anmälaren hade mottagit det sista kravbrevet klargjorde han sin inställning och anförde således att han inte ägt det aktuella fordonet. Efter registerkontroll kunde Svea Inkasso konstatera att anmälarens invändning varit befogad. Ärendet avslutades därför.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I ärendet har anmälaren fått ett kravbrev under år 2017 där det anges att anmärkningar på ursprungsfakturan, daterad fem år tidigare, skulle göras till borgenären senast åtta dagar från fakturadatum.

All information som ett inkassoombud lämnar till en gäldenär ska vara saklig, tydlig och korrekt. Det står i strid mot god etik i inkassoverksamhet att till en gäldenär medvetet lämna uppgifter som kan få till konsekvens att gäldenären vilseleds om vilka rättigheter han eller hon kan göra gällande i anledning av ett krav som riktas mot honom eller henne (se Inkasso- nämndens uttalande den 10 januari 2006 i ärende 77/2005). Att lämna uppgifter av innebörd att gäldenären inte har rätt att rikta invändningar mot ett framställt krav, trots att sådan rätt föreligger, kan utgöra ett sådant vilseledande.

I det aktuella fallet har anmälaren under flera års tid fått ett stort antal kravbrev. Mot den bakgrunden kan den angivna texten inte anses ha varit vilseledande för anmälaren utan måste snarare förstås som en upplysning om den text som fanns angiven på ursprungsfakturan. Svea Inkasso har inte heller vägrat att ta emot anmälarens bestridande när detta väl kom in med angivande av grund för bestridandet och har också därefter avslutat ärendet.
Inkassonämnden finner sammanfattningsvis att Svea Inkasso inte kan anses ha överträtt god etik i inkassoverksamhet.

Med dessa uttalanden avslutar Inkassonämnden ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Fredrik Engström, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg