Hantering av tidsbegränsad avbetalningsplan

Diarienr: 308-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Collector Bank AB med bifirma Coll Inkasso
Frågeställningar: Hantering av tidsbegränsad avbetalningsplan

Anmälarens uppgifter

Collector Bank AB med bifirma Coll Inkasso (”Coll”) har accepterat en avbetalningsplan avseende tre ärenden med anmälaren och har därefter överlåtit handläggningen till ett annat inkassobolag. Vid överlåtelsen har den sammanlagda skulden ökat och det nya inkassobolaget har begärt att anmälaren skulle avbetala med ett högre belopp per månad, vilket anmälaren inte har kunnat göra. Colls hantering har stridit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassobolagets uppgifter

Coll har handlagt tre ärenden gentemot anmälaren. Anmälaren har haft en gemensam amorteringsuppgörelse för dessa ärenden som varit tidsbegränsad till ett år. Efter ett år skulle amorteringsplanen omförhandlas eller betalning av skulderna ske i sin helhet. Parternas överenskommelse framgår av en bifogad amorteringsuppgörelse.

När amorteringsuppgörelsen hade löpt ut överlämnade Coll samtliga ärenden till ett externt inkassoombud för indrivning. Någon kontakt har inte förevarit med anmälaren i tiden från det att amorteringsuppgörelsen löpte ut och ärendena lämnades över.

Angående skuldens storlek har Coll kontrollerat ärendena och den information som skickats till inkassoombudet. Det har inte framkommit några felaktigheter i lämnad information eller hur ombudet hanterat ärendena. Skulden har per dagens datum ett högre totalt skuldbelopp eftersom ränta enligt avtal har löpt på skulderna.

Colls hantering har inte på något vis stridit mot inkassolagen, god inkassosed eller god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Collector har träffat en uppgörelse om tidsbegränsad avbetalningsplan med anmälaren och har översänt avbetalningsplanen till anmälaren. Av den inlämnade avbetalningsplanen framgår att avbetalningsplanen har gällt i tolv månader och att Coll därefter har haft rätt att kräva resterande skuld i sin helhet om ingen ny överenskommelse träffas. Det är förenligt med god etik i inkassoverksamhet att komma överens om en tillfällig avbetalningsplan (se IMY:s allmänna råd s. 35).

Den avtalade räntan för respektive skuld har framgått av skuldspecifikationen. I avbetalningsplanen har den totala räntan som anmälaren haft att betala genom avbetalningsplanen framgått. Inkassonämnden anser inte att det strider mot god etik i inkassoverksamhet att ränta löper och därmed att skulden ökar över tid även under den period när en tidsbegränsad avbetalningsplan har träffats.

Coll har också varit oförhindrade att anlita ett annat inkassobolag för fortsatt indrivning av skulderna. Inkassonämnden anser inte att det står i strid med god etik i inkassoverksamhet att en borgenär eller dennes inkassobolag vägrar att acceptera betalnings- och ackordsuppgörelser med gäldenären (se nämndens uttalanden dnr 260/2021 och 280/2021).

Sammanfattningsvis anser Inkassonämnden att Coll har handlagt ärendet i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

 

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner