Indrivning av bagatellbelopp

Diarienr: 186-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Sergel Kredittjänster AB
Frågeställningar: Indrivning av bagatellbelopp

Anmälarens uppgifter

Sergel Kredittjänster AB (nedan kallad Sergel) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka ett krav om 3 kr avseende obetald ränta till Kronofogden för verkställighet, varför anmälaren nu krävs på ett belopp om 1 463 kr. Det har vidare inte framgått vad skulden avser eller vilka inkassobolag som har sålt och köpt denna skuld.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälaren har betalat för sent. Inkassokrav har skickats innan betalning skedde och en ansökan om betalningsföreläggande har getts in drygt en månad innan anmälaren betalade kapitalskulden om 304 kr direkt till fordringsägaren. Dagen efter betalningen har Kronofogdemyndigheten informerats om betalningen och skulden har satts ned. Anmälaren har samma dag tillställts en påminnelse avseende resterande skuld om 863 kr. Fordran har fastställts genom utslag och anmälaren har därefter tillställts ytterligare en påminnelse om att inkomma med betalning. Sergel, har därefter förvärvat fordran från den ursprunglige fordringsägaren, vilket anmälaren har meddelats. Därefter har en ansökan om verkställighet ingivits till Kronofogdemyndigheten.
Den totala skulden uppgick då till 1 463 kr. Sergel har inte brutit mot god inkassosed genom att skicka inkassokrav, inge ansökan om betalningsföreläggande eller begära verkställighet.

Inkassonämndens bedömning

Anmälaren har angett Sergel Portfolio AB som det inkassobolag som anmälan avser. Av handlingarna framgår dock att Sergel såsom ombud har vidtagit inkassoåtgärderna genom att bland annat ansöka om verkställighet. Sergel har också yttrat sig i detta ärende såsom ombud för Sergel  Portfolio AB. Inkassonämnden uppfattar det som att Sergel är det bolag vars handläggning Inkassonämnden har att uttala sig om.

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

God inkassosed kräver att en fordran är förfallen till betalning innan inkassoåtgärdeb vidtas.

I förevarande fall har anmälaren betalat försent varvid lagstadgade kostnader till kommit. Det saknas anledning att ifrågasätta.
Sergels uppgift om att bolaget har skickat brev till anmälaren avseende förvärvet av fordran samt påminnelse och betalning.

Inkasssonämnden anser inte att det strider mot god etik i inkassoverksamhet att driva in bagatellbelopp. Därmed är det också förenligt med god etik i inkassoverksamhet att vidta rättsliga åtgärder för att driva in bagatellbelopp, vilket framgår av propositionen till inkassolagen (prop. 1974:42 s. 78).

Med hänsyn till det anförda finner Inkassonämnden att Sergel inte har vidtagit åtgärder i strid med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, och Elisabet Malmström