Indrivning av preskriberade fordringar

Diarienr: 366/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Visma Financial Solutions AB
Frågeställningar: Indrivning av preskriberade fordringar

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har erhållit kravbrev från Visma Financial Solutions AB (”Visma”) efter att anmälaren fullbetalt alla sina skulder till Visma genom utmätning hos Kronofogdemyndigheten.

Anmälarens skulder uppkom mellan åren 2002 och 2007 och preskription har inträtt för samtliga.

Inkassobolagets uppgifter

Det stämmer att Visma har erhållit full betalning för ett av anmälarens ärenden genom utmätning hos Kronofogdemyndigheten. Visma har därefter avslutat ärendet.

Visma har en tid därefter skickat kravbrev till anmälaren avseende resterande ärenden, för vilka ansökningar om betalningsföreläggande inte har ingetts till Kronofogdemyndigheten. Dessa ärenden har således inte omfattats av tidigare utmätning.

Visma har i samband med preskriptionsinvändningen utrett om preskription inträtt i några av de kvarstående ärendena. Visma har då upptäckt att preskription har inträtt i fyra av de totalt nio kvarstående ärendena och har därefter avslutat samtliga av dessa ärenden.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av de uppgifter som lämnats av Visma framgår att endast ett av de ärenden som varit föremål för anmälan har blivit fullbetalt genom utmätning. Visma synes därmed inte ha avsänt kravbrev avseende någon fordran som redan varit slutligt reglerad.

Ett inkassobolag har rätt att vidhålla en fordran för vilken de anser preskriptionsavbrott har skett i rätt tid och i rätt omfattning. Om de för inkassobolaget kända omständigheterna däremot klart ger vid handen att en fordran är preskriberad bör ytterligare inkassoåtgärder inte vidtas. Fråga om huruvida preskription inträtt prövas normalt efter invändning från gäldenären.

Visma har efter att invändning om preskription mottagits från anmälaren vidtagit en utredning och därefter kunnat konstatera att fordringarna varit preskriberade. Ärendena har därefter avslutats. Inga omständigheter som har gjorts gällande hos Inkassonämnden ger anledning att anta att Visma före utredningen haft kännedom om omständigheter som klart gett vid handen att fordringarna var preskriberade.

Vismas agerande har således varit förenligt med god etik.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner