Inkassoåtgärder efter bestridande

Diarienr: 301-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Inkassoåtgärder efter bestridande

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (nedan kallad Alektum) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att ansöka om betalningsföreläggande trots att anmälaren bestritt kravet vid flera tillfällen. I ett av bestridandena – som skickats via e-post till Klarna den 22 augusti 2020 – angavs att kravet avsåg en tjänst hos Kolmården men att de inte fick åka dit eftersom de stängt ner. I det andra bestridandet – ett SMS den 31 maj 2021 – angavs att tjänsten inte använts och att anmälaren därför inte ska betala. Anmälaren har också bifogat bl.a. ett e-postmeddelande från Klarnas kundtjänst den 12 augusti 2021 där Klarna meddelade att de skulle ”pausa” köpet och att anmälaren inte behövde oroa över något förfallodatum.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum mottog ärendet från Klarna bank AB (nedan kallat Klarna) den 14 december 2020. Samma dag skickades ett inkassokrav till anmälarens folkbokföringsadress. Den 18 december 2020 skickades ett SMS med en påminnelse om att betala. Den 22 december 2020 mottog Alektum ett mejl från anmälaren med information om att kravet bestreds. Någon ytterligare grund för invändningen angavs inte förutom att anmälaren uppgav att tjänsten på Kolmården inte fick användas.

Den 4 februari 2021 sändes ett brev till anmälaren med krav på betalning inom 15 dagar och med information om att ansökan om betalningsföreläggande kunde komma att ske vid utebliven betalning. Den 24 februari 2021 återkom anmälaren med ett bestridande utan att utveckla sin talan. Alektum begärde per brev samma dag att anmälaren skulle komma in med ett sakligt bestridande senast den 5 mars 2021. Anmälaren hörde därefter inte av sig till Alektum. Den 1 april och den 19 maj 2021 sändes brev till anmälaren med information om att om betalning inte skedde inom 15 dagar skulle ansökan göras om betalningsföreläggande. Därefter övertog Alektum fordran från Klarna och ett överlåtelsebrev skickades till anmälaren den 20 maj 2021. Ansökan om betalningsföreläggande gavs in den 7 juni 2021 och utslag meddelades den 2 juli 2021. Efter kontakter med anmälaren om kravet ansökte anmälaren om återvinning och Alektum valde sedan att inte driva målet vidare och avslutade ärendet.

För att ett bestridande ska vara giltigt krävs att det är sakligt motiverat. Alektum anser att det var först efter det att utslag meddelats som anmälaren kom in med underlag för sitt bestridande. Alektum har vid flera tillfällen uppmanat anmälaren att styrka sin invändning för att bestridandet ska anses vara sakligt motiverat men så har inte skett. Alektum har således inte brutit mot god inkassosed.

Alektum har uppgett att det efter det att ärendet inletts hos nämnden framkommit ytterligare omständigheter som anmälaren inte redogjort för tidigare. Här åsyftas kontakten med Klarna den 12 augusti 2021 som alltså skedde en dryg månad efter det att utslaget meddelats. Med anledning av de nya omständigheterna har Alektum valt att skicka en dementi till berörda kreditupplysningsföretag den 10 november 2021.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämnden har i ett tidigare uttalande ansett att det i och för sig är förenligt med god etik i inkassoverksamhet att skicka inkassokrav också i fall när en fordran har blivit bestridd så länge fordran inte framstår som uppenbart ogrundad (jfr. 8 § inkassolagen och nämndens uttalande dnr 181-2020).

Av utredningen i ärendet framgår att anmälaren bestritt kravet hos Klarna och angett att tjänsten inte använts eftersom Kolmården stängt ner. På de krav som kommit från Alektum har anmälaren reagerat dels i december 2020, dels i maj 2021. Av anmälarens SMS-meddelande – som visserligen är något knapphändigt – går det utläsa att anmälaren inte anser sig ha använt den tjänst som kravet avser och därför inte ska betala för den.

Det kan noteras att kravet avser en tjänst på en djurpark under pandemin 2020. Frågan om under vilka förutsättningar en konsument är bunden av ett avtal och skyldig att betala för köpta tjänster under de extraordinära förhållanden som rådde under pandemin är inte okomplicerad. Med ledning av de uppgifter anmälaren lämnat borde Alektum ha kontaktat Klarna och utrett ärendet. Så har inte skett och för det förtjänar Alektum kritik.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström