Inkassoåtgärder när fordringar uppkommit genom tvång/utpressning

Diarienr: 149/2017

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Lindorff Sverige AB och Sergel Kredittjänster AB

Anmälarens uppgifter

Inkassoombuden har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att vidta inkassoåtgärder mot anmälaren när fordringarna uppkommit genom tvång/utpressning.

Han var utsatt för brott juni 2013 då han blev tvingad under hot och våld att skriva under mobilabonnemang. Polisanmälan gjordes i juli 2013. Genom dom i Södertörns tingsrätt den 22 maj 2014 dömdes de två gärningsmännen för handlingen. Anmälaren ansågs i domen inte av fri vilja ha tecknat mobilabonnemangen. Gärningsmännen dömdes att betala skadestånd vilket han inte fått.

Sergel Kredittjönster AB:s (Sergel) uppgifter

När inkassokrav skickades till anmälaren och när ansökan om betalningsföreläggande ingavs hade Sergel inte fått någon indikation på eller uppgift om att anmälaren bestred fordran. Den första kontakten med anmälaren var den 30 april 2014 då anmälaren vid telefonkontakt uppgav at than tvingats att under teckna avtalet under hot. Denna kontakt ägde rum efter det att inkassokrav och ansökan om betalningsföreläggande getts in. Betalningsföreläggande meddelas den 17 april 2014 och utslaget har inte återvunnits. Omständigheterna i brottmålsdomen är beklagansvärda, men i målet prövades inte fråga om anmälarens betalningsansvar gentemot Sergel utan endast om de åtalade var skyldiga till brottslig gärning. När Sergel förvärvade fordringen från Telia AB hade utslaget den 17 april 2014 vunnit laga kraft och då krävs normal ingen särskild utredning före förvärvet av en fordran. Sergel har inte brutit mot god inkassosed.

Lindorff Sverige AB:s (Lindorff) uppgifter

Lindorff har inte handlat i strid med god inkassosed då bolaget sökte betalning för fordringsanspråk där anmälarens betalningsskyldighet var fastställd av tingsrätt respektive kronofogdemyndighet. båda exekutionstitlarna har vunnit laga kraft.

Anmälaren bestred en av fordringarna i juli 2014 och uppgav att han utsatts för hot. Trots påminnelser och fortsatt kommunikation mellan parterna under hösten 2014 insändes inte någon kopia av polisanmälan till Lindorff. Ansökan om stämning ingavs den 2 februari 2015. Tingsrättmeddelade tredskodom eftersom Anmälaren inte svarade. Domen har vunnit laga kraft.

Ytterligare en fordring förvärvades av Lindorff den 19 juni 2014. Efter ansökan om betalningsföreläggande meddelades beslut av Kronofogdemyndigheten den 14 augusti. Beslutet har inte återvunnits och därför vunnit laga kraft. Efter övervägande avser dock Lindorff att avsluta ärendet mot anmälaren, av omtanke om honom och inte på grund av att bolaget brutit mot inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Uppgifterna i ärendet visar att Anmälaren tvingats att underteckna avtal avseende mobilabonnemang under hot och att avtalen lett till betalningsskyldighet för anmälaren. Gärningsmännen har i brottmål dömts till ansvar för sina gärningar och även till skadeståndsskyldighet gentemot Anmälaren. De aktuella fordringarna har emellertid fastställts i laga ordning och vunnit laga kraft till följd av passivitet på Anmälarens sida. Inte något av Inkassoombuden har överträtt god etik i inkassoverksamhet genom att sända inkassokrav och ansöka om betalningsföreläggande.

Med dessa uttalanden avslutar nämnden ärendet.