Inkassokrav avseende bestridd fordran

Diarienr: 384/2022

Anmälare: En juridisk person
Inkassobolag: Svea Inkasso AB
Frågeställningar: Inkassokrav avseende bestridd fordran 

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att skicka en påminnelse den 26 september 2022, som med hänsyn till sitt innehåll ska betraktas som ett inkassokrav, samt ett inkassokrav den 11 oktober 2022 trots att fordran – som avsett en kontrollavgift vid olovlig parkering – hade bestridits.

Anmälaren har den 11 augusti 2022 bestridit kontrollavgiften då han menat att han aldrig hade parkerat på fel utrymme samt att skyltningen gällande parkering inte var tydlig. Svea har genom att skicka de två inkassokraven vidtagit otillbörliga inkassoåtgärder vilket strider mot god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har gett in underlag i form av kontrollavgift, bestridande, påminnelse, inkassokrav samt ytterligare ett bestridande.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälaren har bestridit kontrollavgiften. Svea har ungefär en månad efter att de mottog bestridandet svarat anmälaren att fordran vidhålls. Svea har därefter skickat påminnelse enligt 8 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering och har därefter, sedan fordran alltjämt bestridits, skickat inkassokrav till anmälaren. Svea har sedermera ansökt om stämning vid tingsrätt.

Svea har inte brutit mot god etik i inkassoverksamhet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt 8 § lag om kontrollavgift vid olovlig parkering ska påminnelse utsändas innan inkassoåtgärd vidtas. En sådan påminnelse ska utsändas även om en kontrollavgift dessförinnan har blivit bestridd (se Inkassonämndens uttalande i dnr. 302/2021).

En påminnelse utgör ingen inkassoåtgärd under förutsättning att den inte förenas med en påtryckning, exempelvis ett hot om att en rättslig åtgärd kan komma att vidtas vid utebliven betalning. Att i en påminnelse ange att fordran kan komma att överlämnas för inkassoåtgärd innebär dock inte att påminnelsen som sådan är att betrakta som en inkassoåtgärd (jmf. IMY:s allmänna råd vid tillämpningen av inkassolagen, s. 15 f.)

I den påminnelse som tillställts anmälaren förekommer inga sådana påtryckningar att avsändandet av den skulle vara att betrakta som en inkassoåtgärd. Det saknas därför skäl att rikta kritik mot Svea i detta avseende.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Om invändningens innehåll gör att det finns sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller framstår som obefogad på ett sådant sätt som framgår av 8 § inkassolagen bör inget inkassokrav skickas.

Av 6 § inkassolagen framgår att rättslig åtgärd med anledning av fordran som huvudregel ej får vidtas förrän gäldenären tillställts ett inkassokrav utformat enligt 5 § inkassolagen.

I förevarande fall har anmälaren gjort invändning mot kontrollavgiften bland annat med uppgift om att skyltningen inte varit tydlig. Svea har inte på grund av den invändningen haft anledning att anta att det skulle finnas sannolika skäl för att fordran inte var lagligen grundad eller på annat sätt var obefogad. Enbart den omständigheten att fordran var bestridd utgör inte ett hinder mot att skicka ut ett inkassokrav.

Sveas handläggning av ärendet har således i alla delar varit förenlig med god etik.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner