Inkassokrav till fel adress samt nya inkassoåtgärder efter återkallade ansökningar m.m.

Diarienr: 331-2022

Anmälare: En juridisk person
Anmält bolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Inkassokrav till fel adress samt nya inkassoåtgärder efter återkallade ansökningar om betalningsföreläggande

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har i huvudsak anfört följande. Lowell Sverige AB (”Lowell”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att ansöka om betalningsföreläggande utan att dessförinnan ha skickat inkassokrav till anmälaren. Ansökan om betalningsföreläggande har skett trots att två tidigare ärenden med samma borgenär tidigare har återkallats.

Anmälaren har inte fått skäligt rådrum enligt 5 § inkassolagen att ta ställning till kravet. Lowell har därtill använt fel adress till anmälaren trots att Lowell tidigare har erhållit information om att adressen var fel.

Det strider mot god inkassosed att skicka kravbrevet och betalningsföreläggandet till olika adresser. Lowell har inte vidtagit rättelse eller skickat dementi i anledning av de felaktiga och återkallade betalningsföreläggandena.

Fordringarna har inte överlämnats till domstol för prövning efter anmälarens bestridande. Kravet har varit ogrundat och Lowell måste ha förstått det i anledning av att fakturan som låg till grund för kravet har upprättats 16 månader efter att den aktuella tjänsten avslutades.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell har skickat tre inkassokrav, 2020, 2021 och 2022 till anmälaren på en adress som erhållits från borgenären. Inkassokraven har inte kommit i retur. När varken kontakt upprättats eller betalning erlagts i tid har Lowell ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten. Anmälaren har därefter bestridit kraven. Lowell har efterfrågat borgenärens ställningstagande till anmälarens bestridanden och hanterat ärendena i enlighet med borgenärens instruktion.

Ärendena har inte varit aktiva hos Lowell samtidigt och Lowell har inte haft skäl att ifrågasätta fordringarnas riktighet eller de uppgifter, däribland adressuppgift, som har lämnats av borgenären i respektive indrivningsuppdrag. Utgångspunkten är att ett inkassobolag kan förlita sig på information och instruktioner från fordringsägaren vilket Lowell har gjort.

Inkassokraven som har skickats har samtliga beaktat den tidsfrist om minst åtta dagar som rekommenderas av IMY. Lowell har också beaktat fristen att gäldenären bör erhålla minst fyra bankdagar att betala eller invända från att denne kan antas ha tagit emot kravet. Lowells agerande gällande tidsfrist i inkassokrav samt tidsfrist innan ansökan om betalningsföreläggande är i enlighet med god inkassosed.

Lowell har ansökt om betalningsföreläggande varvid Kronofogdemyndigheten har ombesörjt delgivning. Ansökningarna har inte stått i strid med god inkassosed.

Lowell anser inte att handläggningen i någon del strider mot god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Enligt Inkassonämndens stadgar 4 § upptas inte anmälan av inkassoåtgärd som vidtagits för mer än sex månader sedan till prövning. Anmälan har inkommit den 2022-04-15 varför nämnden är förhindrad att uppta anmälan avseende de delar där inkassoåtgärd vidtagits före 2021-10-15.

Enligt 8 § inkassolagen bör en inkassoåtgärd inte vidtas om det föreligger sannolika skäl för att en fordran inte är lagligen grundad eller om fordran annars framstår som obefogad. Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om inkassobolags skyldighet att kontrollera fordran innan indrivning (se bl. a. uttalande dnr 193/2020, 206/2020, 237/2020 och 262/2021).

Inkassonämnden anser att ett inkassoombud i huvudsak bör kunna förlita sig på de uppgifter som en borgenär lämnar om det inte finns någon särskild omständighet som talar emot att uppgifterna skulle vara riktiga, exempelvis om borgenären tidigare lämnat felaktiga uppgifter eller om det är uppenbart att uppgiften inte kan vara korrekt. Att fakturan ställts ut 16 månader efter att den aktuella tjänsten avslutats utgör inte en sådan omständighet som medför att det föreligger sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller annars framstår som obefogad.

Det finns många anledningar till att en ansökan om betalningsföreläggande återkallas eller avskrivs efter ett bestridande, exempelvis att tillräcklig bevisning saknas eller att det inte processekonomiskt går att försvara att ta tvisten vidare till domstol. Inkassonämnden anser att Lowell med fog har kunnat förlita sig på fordringsägarens lämnade uppgifter. Ansökan har inte gjorts mot bättre vetande. Det strider inte heller mot god etik i inkassoverksamhet att ansöka om betalningsföreläggande avseende en annan fordran med samma parter trots att två andra ärenden tidigare återkallats från Kronofogdemyndigheten.

Lowell har anfört att de har skickat inkassokrav till anmälaren på en adress som uppgivits av fordringsägaren, att inkassokravens utformning har varit förenlig med 5 § inkassolagen och att de givit anmälaren en betalfrist om minst åtta dagar från att breven skickades. Av de underlag som anmälaren gett in kan Inkassonämnden konstatera att fristen varit tillräcklig.

Angående adressen har anmälaren, av vad som framgår av underlagen, meddelat fordringsägaren att en viss adress inte längre är gällande. Fordringsägaren har lämnat över ärendet till Lowell och trots det angivit den felaktiga adressen. Lowell har inte agerat i strid med god etik när de förlitat sig på fordringsägarens uppgifter vid utsändandet av inkassokraven, även om fordringsägaren naturligtvis borde ha uppmärksammat anmälarens meddelande. Eftersom inkassokraven inte har kommit i retur har Lowell inte heller fått vetskap om att inkassokraven inte nått mottagaren, varför de inte heller haft skyldighet att efterforska gäldenärens adress ytterligare innan ärendet lämnades vidare till betalningsföreläggande (jmf IMY:s allmänna råd s. 32). Det noteras att det i och för sig inte kunnat konstateras att adressen faktiskt varit felaktig.

Inkassonämnden anser att Lowell har handlagt ärendet i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner