Inkassokrav utan föregående påminnelse

Diarienr: 318-2022

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Svea Inkasso AB
Frågeställningar: Inkassokrav utan föregående påminnelse

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (Svea) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte skicka någon betalningspåminnelse innan ett inkassokrav avsänts. Svea har angett att de har skickat en betalningspåminnelse men har först inte kunnat lämna ut en kopia av densamma på anmälarens förfrågan. Därefter har de lämnat ut en kopia av påminnelsen vilken anmälaren misstänker är en efterhandskonstruktion eftersom den inte fanns att tillgå första gången han efterfrågade den.

Anmälaren anser att han inte ska behöva betala inkassokostnaden då han inte har fått påminnelsen, då det enbart gått knappt 30 dagar från att han beställt den aktuella produkten samt eftersom Svea bedriver en bedräglig verksamhet. Anmälaren anger också att inkassokravet har formulerats på ett burdust och otrevligt sätt.

Anmälaren har bifogat inkassokravet.

Inkassobolagets uppgifter

Svea har förvärvat aktuell fordran. Anmälaren har mottagit den ursprungliga fakturan. Det föreligger i och för sig ingen skyldighet att skicka en påminnelse i förevarande fall, men Svea har trots detta skickat en påminnelse till anmälaren efter att fakturan har förfallit till betalning. Svea anser att påminnelsehantering inte omfattas av inkassolagstiftningen.

Eftersom skulden alltjämt förblivit obetald har Svea därefter skickat ett inkassokrav.
Inkassokravet har varit utformat i enlighet med 5 § inkassolagen. Inkassokravets utformning har följt IMY:s allmänna råd och praxis rörande god inkassosed och god etik i inkassohantering.

Huruvida en påminnelse har skickats eller ej, eller om denna har mottagits av anmälaren, påverkar inte anmälarens skyldighet att betala fakturan i tid eller hans skyldighet att ersätta inkassokostnaden förutsatt att inkassokravet har skickats i rätt tid. Anmälaren har inte angett att inkassokravet skulle ha varit utsänt felaktigt och har sedermera betalat även inkassokostnaden.

Svea har inte brutit mot god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I de allra flesta fall föreligger ingen skyldighet att skicka en betalningspåminnelse innan inkassokrav utställs. Inget har anförts inför nämnden som ger vid handen att den aktuella fordran är en sådan för vilken betalningspåminnelse måste utsändas. Svea menar emellertid att en påminnelse trots allt har skickats medan anmälaren gör gällande att han inte fått del av påminnelsen. Svea har dock, oavsett om påminnelse faktiskt avsänts eller ej, inte varit förhindrade att skicka ett inkassokrav.

Anmälaren har gjort gällande att Svea inte har lämnat korrekt information om betalningspåminnelsen vid förfrågan. Anmälaren har vidgått att han, om än efter viss väntan, har mottagit en kopia av betalningspåminnelsen. Det saknas stöd för anmälarens påstående om att betalningspåminnelsen skulle vara upprättad i efterhand.

All information som ett inkassobolag lämnar till en gäldenär inom ramen för inkassoverksamheten bör vara saklig, tydlig och korrekt. Inkassonämnden anser att inkassokravet har formulerats i enlighet med inkassolagens bestämmelser och att Svea därför har agerat i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner