Inkassoombuds skyldighet att föra vidare förlikningsbud m.m.

Diarienr: 169/2019

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Profina AB
Frågeställningar: Fråga om inkassoombudet måste svara på eller föra vidare förlikningsbud samt fråga om kontaktuppgifter till inkassoombudet

Förutsättningar för Inkassonämndens prövning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet och kan inte göra materiella bedömningar om enskilda fordringars riktighet. Anmälarens uppgifter i dessa delar har därför lämnats utan avseende.

Anmälarens uppgifter

Inkassoombudet har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom följande agerande.

Profina AB (”Profina”) har skickat brev som inte varit undertecknat varför anmälaren inte vetat vilken person han kunnat kontakta. Brevet skickades långt efter att anmälaren hade bestritt fordran.

Inkassoombudet har vidare inte framfört av anmälaren framställda förlikningsförslag till borgenären eller svarat på anmälarens kontakter. Handläggningen av ärendet har dessutom tagit för lång tid från det att anmälaren bestritt fordran.

Inkassoombudets uppgifter

Profina fick i juli 2018 i uppdrag att driva in en tvistig fordran som anmälaren hade bestritt hos borgenären. Profina skickade ett brev till anmälaren med uppgift om att de fått i uppdrag att kräva honom på kapitalbeloppet och att stämning skulle kunna komma att ske om betalning inte skedde. I brevet fanns kontaktuppgifter till Profina.

Profina mottog förlikningserbjudanden i augusti och i november 2018. Även borgenären mottog förlikningserbjudande och meddelade anmälaren att endast full betalning för fordran kunde accepteras samt att betalning senast skulle ske en viss angiven dag. När betalning inte skedde inom den av borgenären stipulerade tiden fick Profina två dagar senare i uppdrag att stämma anmälaren vilket skedde den 16 november 2018.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Profina har inte tydligt kommunicerat till anmälaren att de avböjt det framställda förlikningsförslaget. Ett motsvarande besked har emellertid kommit direkt från borgenären, vilket måste anses vara tillfyllest.

Av det utställda kravbrevet framgår att namn och kontaktuppgifter till inkassobolaget angivits. Något krav på att varje skrivelse undertecknas av en enskild person kan enligt inkassonämnden vid sådana förhållanden inte uppställas.

Stämningsansökan lämnades in i nära anslutning till att den av borgenären uppställda fristen hade löpt ut. Det finns mot denna bakgrund ingen grund för påståendet att ärendet inte skulle ha hanterats skyndsamt nog.

Efter genomgång av ärendet anser Inkassonämnden således inte att Profina kan anses ha överträtt god etik i inkassoverksamhet vid sin handläggning av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren, Charlotte Strandberg och Elisabet Malmström