Kontroll av fordran innan inkassoåtgärd

Diarienr: 207-2020

Anmälare: En privatperson
Anmält bolag: Capitum AB
Frågeställningar: Kontroll av fordran innan inkassoåtgärd, skyldighet att svara på e-post m.m.

Anmälarens uppgifter

Capitum AB (Capitum) har skickat två krav för påstådda böter från Italien som är tre år gamla. Anmälaren har bestridit ett av kraven och har då fått en kopia på de utställda böterna tillställd sig. Anmälaren har fortsatt bestridit kravets riktighet. Capitum har inte svarat utan har i stället skickat ett nytt kravbrev med hot om rättsliga åtgärder.

Anmälaren ifrågasätter om Capitum har rätt att driva in de aktuella fordringarna från Italien, vilka har preskriberats. Capitum har skickat kravbrev som daterats bakåt i tiden för att förkorta svarsfristen.
Anmälaren har slutligen yrkat att få återbetalt de medel som han felaktigt tvingats betala.

Inkassobolagets uppgifter

Capitum har skickat två krav varav det ena har avidentifierats hos Capitum sedan fordran betalats och ärendet avslutats 2019-12-17, dvs. ett halvår innan anmälan till Inkassonämnden.
Anmälaren har avseende det andra kravet tagit kontakt per e-post och har fått svar av en handläggare. Anmälaren har också fått ta del av underlag för fordran. Underlagen har varit utformade på engelska och italienska.

Enligt Capitums egen policy ska ärenden ”pausas” och handläggas manuellt vid fall av invändning/bestridande. I förevarande fall har så inte skett vilket har fått till följd att ett automatiserat brev har skickats till anmälaren. Handläggaren har inte heller svarat på ett e-postmeddelande. Capitum anser att deras handläggning brustit i dessa delar och har fört samtal med aktuell handläggare och säkerställt att denna typ av misstag inte ska ske igen.

Capitum har fått uppdraget att driva in fordran från ett tyskt inkassobolag vilket i sin tur fått uppdraget från ett bolag i Italien. Capitum har varit behörigt att driva in skulden. Innan Capitum antog uppdraget har bolaget kontrollerat fordran. Boten har vunnit laga kraft och är verkställbar i Sverige och ska erkännas som en exekutionstitel. Boten har inte heller preskriberats.

Capitum har hotat med rättsliga åtgärder. Capitum bestrider att några utskickade brev skulle ha blivit felaktigt daterade.

Inkassonämndens bedömning

Enligt Inkassonämndens stadgar, § 4, upptas inte anmälan mot en inkassoåtgärd som vidtagits för mer än sex månader sedan. Inkassoombudet har framfört att ett av de anmälda ärendena har avregistrerats mer än ett halvår innan anmälan gjordes. Anmälan avvisas således i denna del.

Anmälaren har yrkat att Capitum ska återbetala medel. Inkassonämnden saknar behörighet att uttala sig i frågor om återbetalning och avvisar därför yrkandet.

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I 8 § inkassolagen (1974:182) stadgas att inkassoåtgärd inte bör vidtas om det föreligger sannolika skäl för att fordran inte är lagligen grundad eller om fordringen annars framstår som obefogad. Capitum har lämnat fullgoda underlag och uppgifter angående både uppdragsgivaren och fordran. Det finns således ingen anledning att rikta kritik mot Capitum avseende deras kontroller av fordran.

Fordran har, såvitt kunnat förstås, vunnit laga kraft. Varken inkassolagen eller god inkassosed ställer krav på en borgenär eller dennes ombud att påminna gäldenären innan en lagakraftvunnen exekutionstitel åberopas eller lämnas in för verkställighet, se Datainspektionens allmänna råd s. 44. I vissa fall kan det dock finnas anledning att kontakta gäldenären efter utslaget eller domen, som t.ex. i detta fall där fordran avser en lagakraftvunnen bot från Italien och där informationen tidigare lämnats på italienska.
Capitum har också skickat ett brev med information om kravet där det tydligt angetts att kravet avser en trafikförseelse i Italien och möjliggjort för anmälaren att betala frivilligt. Inkassonämnden anser att Capitum genom att skicka brevet har agerat i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Anmälaren har bestritt kravet till Capitum efter att kravet vunnit laga kraft. Capitum är därför inte förhindrad att exempelvis skicka kravet för verkställighet trots anmälarens bestridande. Det strider inte heller mot god etik i inkassoverksamhet att vidta andra inkassoåtgärder så som att skicka kravbrev på det vis Capitum gjort i förevarande fall. Eventuella meddelade anstånd i ärendet måste dock naturligtvis respekteras.
Capitum har vidgått att bolaget inte har svarat på ett e-postmeddelande. Inkassonämnden har tidigare uttalat sig om att god etik i inkassoverksamhet förutsätter att frågor besvaras utan dröjsmål vilket också följer av Datainspektionens allmänna råd s. 31. Detta gäller i många fall även andra typer av inkommande skrivelser. Då innehållet i det aktuella e-postmeddelandet inte är känt saknar Inkassonämnden dock möjlighet att uttala sig om huruvida Capitum agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet i detta avseende.

Med dessa uttalanden avslutas handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Per Holmgren, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg