Krav på rapportering av betalningstider

Diarienr: N2017/07725/KSR

Remissvar N2017/07725/KSR, Krav på rapportering av betalningstider

Svensk Inkasso har genom remiss den 25 april 2018 beretts tillfälle att inkomma med synpunkter på promemorian ”Krav på rapportering av betalningstider” och däri föreslagen lag.

Bakgrund

Syftet med den föreslagna lagstiftningen är enligt promemorian att bryta utvecklingen mot allt längre betalningstider. Departementet förslår därför en ny lag i syfte att försöka få till stånd en sådan utveckling genom självreglering i näringslivet vilket skall kompletteras med ett krav på företag med fler än 500 anställda att årligen rapportera uppgifter om avtalade betalningstider, faktiska betalningstider och försenade betalningar.

Svensk Inkasso delar uppfattningen att långa betalningstider är ett problem för företagen i Sverige samt att de åtgärder som infördes inom ramen för propositionen ”Snabbare betalningar” (prop. 2012/13:36) inte givit tillräcklig effekt.

Rapporteringen bör göras i årsredovisning

Svensk Inkasso tillstyrker att ett rapporteringskrav införs. Det är lämpligt att rapporterings- skyldigheten begränsas till större företag.

Sannolikheten är emellertid stor att rapporteringen blir tandlös om den endast sker till Bolagsverket på det sätt som föreslås. Svensk Inkasso förordar av denna anledning att skyldigheten att rapportera om betalningstider förs in i årsredovisningslagen och att rapporteringen sker inom ramen för företagens hållbarhetsredovisning (6 kap. 12 § ÅRL).

Genom att uppgifter om betalningstider uppmärksammas och offentliggörs på detta sätt bedömer Svensk Inkasso att rapporteringen skulle få större genomslag i näringslivet och därmed utgöra ett mer effektivt verktyg för att motverka sena betalningar. Mot bakgrund av detta bör, för enkelhetens skull, rapporteringsskyldighet åläggas samma företag som enligt årsredovisningslagen är skyldig att avge en hållbarhetsrapport, vilket alltså i princip då skulle gälla alla företag med fler än 250 anställda, en balansomslutning överstigande 175 Mkr eller en nettoomsättning överstigande 350 Mkr.