Krav på tydlig kommunikation vid träffade amorteringsplaner

Diarienr: 245-2021

Anmälare: En privatperson
Inkassobolag: Lowell Sverige AB
Frågeställningar: Krav på tydlig kommunikation vid träffade amorteringsplaner

 Anmälarens uppgifter

Lowell Sverige AB (”Lowell”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet eftersom bolaget felaktigt ingett en ansökan om betalningsföreläggande trots att en betalningsuppgörelse träffats genom vilken Lowell åtagit sig att inte vidta några ytterligare inkassoåtgärder. Betalning har skett som inte har avräknats mot skulden enligt betalningsplanen. Lowell har vidare inte varit tydlig med att ange tidpunkterna för delbetalning samt delbetalningarnas storlek. Samma fordran handläggs även av ett annat bolag där anmälaren också har träffat en betalningsuppgörelse.

Inkassobolagets uppgifter

Lowell och anmälaren har träffat tidsbegränsade betalningsuppgörelser, vilka anmälaren har följt. När den sista betalningsuppgörelsen hade löpt ut träffades ingen ny uppgörelse. En ansökan om betalningsföreläggande skickades därför till Kronofogdemyndigheten och anmälaren har informerats därom.

Anmälaren har därefter kommit överens med Lowell om en ny tillfällig amorteringsplan. Lowell förband sig att återkalla ansökan om betalningsföreläggande när den första inbetalningen mottagits, vilket också skedde. Dagen efter betalningen har ytterligare en tillfällig amorteringsuppgörelse, med betalstart några dagar senare samma månad, träffats. Anmälaren har därefter kontaktat Lowell för att begära anstånd med betalningen vilket inte accepterats. Lowell har därefter, i anledning av den uteblivna betalningen, skickat en ny ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten.

Efter genomgång av ärendet har Lowell konstaterat att det kan ha blivit något missförstånd avseende vilken dag som skulle vara den första betaldagen för amorteringsplanen. Av anmälan till inkassonämnden framgår att anmälaren uppfattat det som att första betaldagen enligt planen borde varit i slutet av januari 2021 och inte i slutet av december – vilket Lowell inte ifrågasätter.

Lowells handläggning har utgått från att amorteringsplanen som upprättades stämde överens med vad parterna avtalat. Lowell har nu återkallat ansökan om betalningsföreläggande samt krediterat kostnaderna som uppkom i samband med ansökan och har lagt upp en ny tillfällig amorteringsplan.

Lowell anser att det inte har varit förenligt med god inkassosed att komma överens om en amorteringsplan utan att på ett tydligt sätt bestämma vilken dag avbetalningen skall påbörjas. Lowell bör se till att sådana missförstånd inte uppstår. Enligt Lowells interna rutiner ska handläggaren vara tydlig med att informera gäldenären avseende belopp, startdag och eventuellt tillkommande kostnader.

Lowell har kontrollerat att fordringsägaren inte har lämnat samma ärende till två aktörer. Den aktuella skulden anmälaren hänvisar till avser en annan skuld till samma fordringsägare.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Lowell har vidgått att de inte på ett tydligt sätt kommunicerat vid vilken tidpunkt betalning senast skulle ske för att ansökan om betalningsföreläggande inte på nytt skulle inges.

Inkassonämnden anser i och för sig att en borgenär eller ett inkassoombud i normalfallet alltid får anses ha rätt att säga upp en avbetalningsplan vid utebliven betalning (se nämndens uttalande dnr. 192-2020). Dock åligger det inkassobolaget att tydligt informera om när avbetalningsplanen enligt uppgörelsen skall starta och när respektive delbetalning skall göras samt säkerställa att parterna är överens om avbetalningsplanens utformning i övrigt.

Inkassobolag skall i all information till gäldenären vara saklig, tydlig och korrekt. Inkassonämnden anser, mot bakgrund av vad som framkommit, att Lowells handläggning i denna del inte varit förenlig med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström