Ospecificerade kostnader vid el-fordran

Diarienr: 239-2020

Anmälare: En privatperson
Inkassobolag: Visma Financial Solutions AB
Frågeställningar: Ospecificerade kostnader vid el-fordran

Anmälarens uppgifter

Visma Financial Solutions AB (”Visma”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att kräva anmälaren på 2 830 kronor för en fordran som ursprungligen uppgick till 410 kronor. Visma har vidare inte velat diskutera en avbetalningsplan och har inte heller förklarat vad de tillkommande kostnaderna avsett. Visma har också krävt betalt för hela fordran, inklusive kostnader, med hot om att elen annars stängs av.

Inkassobolagets uppgifter

Anmälan avser tre klara och förfallna fakturor avseende elförbrukning. När betalning uteblev har Visma skickat två påminnelser och två inkassokrav till anmälaren. Anmälaren har därefter uppmanats att vidta rättelse enligt ellagen och debiterats även för detta.

Visma har därefter skickat underrättelse om frånkoppling av el till anmälaren samt till socialförvaltningen och kostnader härför påfördes anmälarens skuld. Anmälaren har blivit meddelad att det delgivningskvitto som bifogats rättelseanmaningen skulle undertecknas och returneras till Visma.

Anmälaren har därefter kontaktat Visma för att diskutera en avbetalningsplan varpå Visma har informerat anmälaren att en förutsättning för att en avbetalningsplan skulle komma på fråga var att anmälaren först skickade in ett undertecknat delgivningskvitto. När så inte skett har Visma anlitat en delgivningsman som delgivit anmälaren rättelseanmaningen och kostnaden för detta har lagts till anmälarens skuld. Efter att anmälaren blivit personligen delgiven har han betalat fordran. Större delen av kostnaderna har tillkommit på grund av att anmälaren inte skrev under delgivningskvittot självmant.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

En borgenär äger enligt 11 kap. 3 och 4 §§ ellagen, rätt att debitera en konsument sådana kostnader som är förknippade med uppmaningar om att vidta rättelse, meddelanden till socialnämnden samt kostnader för avstängningsåtgärder. Det finns därför ingen anledning att rikta kritik mot Visma i anledning av att kostnaderna har debiterats.

Anmälaren har emellertid uttryckt att han inte förstår hur kostnaderna tillkommit eller vad de avser. Enligt god inkassosed skall all information till en gäldenär – skriftlig eller muntlig – vara saklig, tydlig och korrekt. När gäldenären efter att ett inkassoförfarande inletts debiteras kostnader bör gäldenären ges förutsättningar att förstå vad kostnaderna avser, exempelvis genom information som lämnas i kravbrev. Inkassonämnden delar anmälarens uppfattning att det inte av de utsända kravbreven tydligt kunnat utläsas vad de debiterade kostnaderna avsett i alla delar. Visma har i detta avseende agerat i strid med god etik.

Det finns slutligen inget skäl att rikta någon kritik mot Visma i anledning av att bolaget inte velat diskutera en uppgörelse med anmälaren.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström