Otillbörlig påtryckning efter bestridande

Diarienr: 340/2022

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Sergel Kredittjänster AB

Anmälarens uppgifter

Sergel Kredittjänster AB (Sergel) har, som Inkassonämnden uppfattat anmälan, agerat i strid med god etik i inkassoverksamhet i anledning av följande.

Anmälaren har bestritt en fordran – som rört bland annat kostnader för utlandstelefoni – direkt till fordringsägaren och har angett en saklig grund för sitt bestridande. Sergel har fortsatt vidta inkassoåtgärder mot anmälaren efter bestridandet genom att ”neka” anmälarens bestridande samt genom att hota med att ansöka om betalningsföreläggande trots att det tydligt framgått att gäldenärens invändning varit saklig.

Sergel har även skrivit att anmälaren måste återkomma med besked om han vidhåller sitt bestridande för att sådan ansökan inte skulle inges. Anmälaren anser att ett hot om en meningslös process i sig utgör en otillbörlig påtryckning och att borgenären när ett sakligt bestridande föreligger måste vända sig till tingsrätten för att få sin fordran prövad.

Anmälaren anser vidare att Sergels inkassotillstånd bör återkallas i enlighet med 15 § inkassolagen.

Anmälaren har gett in flera kopior på brev som Sergel tillsänt anmälaren. Av ett brev som avsänts 2021-10-06 framgår att anmälarens bestridande ”nekats” av borgenären och att kravet vidhålls. Anmälaren uppmanas att inkomma med besked om bestridandet vidhålls senast 2021-10-18, med information om att ärendet annars kan komma att överlämnas till Kronofogden.

Vidare framgår av ett brev daterat 2022-05-16 att Sergel avvaktar ytterligare utredning från sin kund, för att avgöra hur ärendet skulle handläggas. Brevet har också innehållit information om hur betalning skulle ske.

Inkassobolagets uppgifter

Sergel har handlagt ett ärende mot anmälaren. Inkassokrav har skickats efter att anmälaren bestridit kravet till fordringsägaren. Sergel har inte haft kännedom om bestridandet när inkassokravet skickades. Bestridandet har varit sakligt.

Sergel har kontaktat fordringsägaren för att utreda invändningen och har därefter återkopplat fordringsägarens inställning till anmälaren. I brevet har Sergel angett att fordringsägaren ”nekat” bestridandet eftersom utlandssamtalen skett från anmälarens SIM-kort. Sergel har inte nekat anmälarens bestridande men anser att formuleringen är olycklig vid återgivandet av fordringsägarens ställningstagande.

Anmälaren har ombetts återkomma med besked om huruvida bestridandet vidhölls. Det stämmer att det av brevet, daterat 2021-10-06, har framgått att Sergel kunde komma att överlämna ärendet till Kronofogden genom ansökan om betalningsföreläggande om anmälaren inte återkom. Denna information anser Sergel har varit felaktig och har stått i strid med Sergels rutiner.

Det sista brevet har inte skickats i syfte att förmå anmälaren att betala utan har skickats för att informera anmälaren om att utredning alltjämt pågick. Sergel anser inte att de brutit mot inkassolagen eller annars agerat otillbörligt genom att skicka brevet med information till anmälaren.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet. Det faller utanför nämndens behörighet att besluta om återkallelse av inkassotillstånd varför anmälarens yrkande i den delen av anmälan lämnas utan åtgärd.

Parterna är överens om att ett sakligt bestridande har lämnats innan inkassokrav skickats till anmälaren. Sergel har emellertid uppgivit att de inte känt till bestridandet vid tidpunkten för utsändandet av inkassokravet. Enligt IMY:s allmänna råd (se s. 28) får inkassokrav dock normalt skickas även om gäldenären dessförinnan har invänt mot fordran. Inkassokravet har i förevarande fall därför inte utgjort en otillbörlig påtryckning.

Hot om en för tvisten meningslös process kan i vissa fall innebära en otillbörlig påtryckning. Inkassonämnden har tidigare (se uttalande dnr 288-2021) uttalat att om fordringsägaren önskar vidhålla sitt krav trots förekomsten av en sakligt grundad invändning bör saken prövas materiellt av domstol. Ytterligare inkassoåtgärder får då normalt inte vidtas.

Inkassobolag har dock en skyldighet att utreda huruvida framställda invändningar har fog för sig och därefter underrätta gäldenären om borgenärens inställning (se IMY:s allmänna råd, s. 19). För det fall gäldenären, efter att ha fått besked om borgenärens inställning, inte längre vidhåller sitt bestridande utgör det dock inte en otillbörlig inkassoåtgärd att ansöka om betalningsföreläggande eller hota med sådan ansökan. Gäldenären har också en skyldighet att klargöra sin inställning för att ett inkassobolag ska vara förhindrat att använda den summariska processen (se IMY:s allmänna råd, s. 37).

Att Sergel i brevet har begärt att anmälaren, mot bakgrund av de nya uppgifter som borgenären lämnat, meddelar om han vidhåller sitt bestridande eller ej, med risk att ärendet annars kan komma att överlämnas till Kronofogden genom ansökan om betalnings-föreläggande, strider därför inte mot god etik i inkassoverksamhet. Inkassonämnden anser inte heller att det varit felaktigt att ange en tidsfrist för anmälaren att återkomma med sådant besked.

Det har vidare inte stått i strid med god etik i inkassoverksamhet att uppdatera anmälaren om att utredning rörande fordran alltjämt pågick på det sätt som skett genom brevet som avsänts den 2022-05-16.

Sammanfattningsvis anser Inkassonämnden att Sergel inte har handlagt ärendet i strid med god etik i inkassoverksamhet. Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Charlotte Strandberg, Per Holmgren och Pierre Gyllner