Otillbörlig påtryckning och uppdelning av fordran

Diarienr: 420/2023

Anmälare: En fysisk person
Inkassobolag: Gothia Inkasso, bifirma till Riverty Sweden AB
Frågeställningar: Otillbörlig påtryckning och uppdelning av fordran

Anmälarens uppgifter

Anmälaren har i flera år utsatts för trakasserier av Gothia Inkasso (”Gothia”). Gothia har bland annat skickat brev till anmälaren med hot om att anmälarens skuldsanering skulle upphävas om betalning inte erlades.

Därefter har Gothia konstant ringt och skickat e-postmeddelanden till anmälaren så att anmälaren har behövt blockera Gothias möjlighet att kontakta anmälaren.

Gothia försökte även vidta rättsliga åtgärder mot anmälaren efter att anmälaren önskade avbetala ett av sina ärenden. Ärendet avsåg en skuld som Gothia felaktigt hade delat upp i tre olika ärenden.

Gothia har också i onödan inhämtat en kreditupplysning avseende anmälaren.

Inkassobolagets uppgifter

I samband med att en borgenär, som Gothia är inkassoombud för, förvärvade två fordringar, har två denuntiationsbrev tillställs anmälaren. Gothia har givit in kopior på breven.

Det har av breven framgått att fordran ingått i anmälarens skuldsanering och att betalning skulle ske i enlighet med skuldsaneringsbeslutet. Information har i breven lämnats om respektive fordrans totalbelopp med angivande av att det är dessa belopp som anmälaren skulle betala för det fall anmälarens skuldsanering skulle upphävas.

I september 2020 har Gothia ansökt om betalningsföreläggande hos Kronofogdemyndigheten avseende ett av anmälarens ärenden. Anmälaren har därefter tillskrivit Kronofogde-myndigheten som har tolkat skriften som ett bestridande. Gothia begärde då att ärendet skulle hänskjutas till domstol.

Anmälaren har förekommit hos Gothia sedan augusti 2020. Under de senaste tre åren har Gothia gjort totalt sju kontaktförsök till anmälaren via telefon. Fyra av dessa samtal har föranletts av att anmälaren själv har kontaktat Gothia varvid handläggaren har återkopplat till anmälaren. De resterande samtalen har inte besvarats.

Gothia har skickat ett större antal e-postmeddelanden till anmälaren som samtliga har varit svar på e-postmeddelanden som anmälaren själv skickat till Gothia.

Gothia har inte delat upp anmälarens ärenden och de aktuella ärendena har inte heller ingått i någon samlingsakt. Anmälarens påstående tillbakavisas.

Den kreditupplysning som har tagits på gäldenären är en standarduppdatering för att Gothia ska kunna bevaka om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättrats efter beslutet om skuldsanering.

Gothia anser sig inte ha handlat i strid med god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Hot om upphävd skuldsanering

Av de kopior på brev som givits in av Gothia framgår att Gothia inte framställt något hot om att anmälarens skuldsanering skulle komma att upphävas. Av instruktionerna i brevet framgår tydligt att beslutet om skuldsanering alltjämt är gällande och att betalning skulle ske i enlighet med det. Gothia har i detta avseende därför inte agerat i strid med god etik.

Kontakter med anmälaren

Kontakter och kontaktförsök med gäldenärer per telefon och i skrift är en naturlig och grundläggande del av normal inkassoverksamhet och av avgörande betydelse för att tillvarata borgenärens rätt. Omfattningen av kontakterna får dock inte vara orimligt stor.

Gothia har uppgivit att de kontakter som förevarit med anmälaren i huvudsak har skett på anmälarens eget initiativ. Anmälaren har inte heller lämnat någon närmare uppgift om mängden kontakter eller dess intensitet. Det finns mot bakgrund av detta inte någon anledning att rikta kritik mot Gothias handläggning i denna del.

Uppdelning av fordring

Gothia har tillbakavisat påståendet att anmälarens ärende felaktigt delats upp. Anmälaren har inte lämnat några tydliga uppgifter om hur och på vilket sätt uppdelningen skulle ha skett. Inte heller i detta avseende finns det därför anledning att rikta kritik mot Gothia.

Inhämtande av kreditupplysning

I 9 § kreditupplysningslagen framgår att kreditupplysningar om fysiska personer får lämnas ut endast till den som har ett legitimt behov, det vill säga till någon som på grund av ett ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller av någon liknande anledning har behov av upplysningen. Det är kreditupplysningsbolaget som är primärt ansvarig för att bedöma om en beställare av en kreditupplysning kan anses ha ett legitimt behov.

Det ligger utanför Inkassonämndens uppdrag att uttala sig om kreditupplysningsverksamhet och om det aktuella kreditupplysningsbolagets bedömningar i samband med utlämnandet av uppgifter.

Att ett inkassobolag behandlar uppgifter om en gäldenärs inkomstuppgifter och betalningsförsummelser utgör ett naturligt led i inkassoverksamheten. Det finns därför ofta ett behov av att inhämta och registrera sådana uppgifter. I ett fall där en gäldenär beviljats skuldsanering finns också ett särskilt behov av att löpande bevaka om gäldenärens ekonomiska förhållanden väsentligen förbättras efter beslutet om skuldsanering.

Inkassonämnden anser att inhämtande av uppgifter genom en kreditupplysning normalt kan ske om en intresseavvägning först görs, där den eventuella skada som utlämnandet av uppgifter skulle kunna innebära för gäldenären – huvudsakligen i form av försämrad kreditvärdighet – ställts mot borgenärens behov av uppgifterna för indrivning av fordran. Kan det efter en sådan intresseavvägning konstateras att borgenärens behov i det enskilda fallet väger tyngre än risken för skada för gäldenären står det inte i strid med god etik att hämta in uppgifter genom en kreditupplysning.

Det får konstateras att anmälarens kreditvärdighet, mot bakgrund av anmälarens pågående skuldsanering, endast kan ha påverkats helt marginellt av att Gothia inhämtat en kreditupplysning avseende henne. Anmälaren har inte heller gjort gällande att hon drabbats av några negativa konsekvenser i anledning av Gothias förfrågan. Gothias behov av uppgifterna får därför anses ha varit större än risken för att anmälarens skulle lida skada.

Gothia har mot denna bakgrund inte agerat felaktigt genom att hämta in och registrera kreditupplysningsuppgifterna i inkassoärendet.

Sammanfattningsvis anser Inkassonämnden att Gothia agerat i enlighet med god etik i samtliga avseenden.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Pierre Gyllner