Påstående om att fordringar är avskrivna hos borgenärerna

Diarienr: 251-2021

Anmälare:                             En fysisk person

Inkassobolag:                      Alektum Group AB

Frågeställningar:               Påstående om att fordringar är avskrivna hos borgenärerna

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (”Alektum”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att kräva betalning för fordringar som är avskrivna hos fordringsägarna och begärt verkställighet hos Kronofogdemyndigheten. Dessutom har hon blivit bemött på ett otrevligt sätt.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum har uppgett att anspråken avser skadestånd i anledning av brott och att de fastställts i dom som meddelades den 20 maj 2011. Preskriptionstiden är tio år. Att kraven inte finns i uppdragsgivarnas ordinarie datasystem beror på att det rör sig om skadestånd på grund av brott och att dessa ärenden handläggs separat. Alektum har fått i uppdrag att inkassera dem. Med anledning av anmälarens invändning lades ärendena som vilande men efter kontroll har de bedömt att kraven inte är preskriberade. Ärendena kommer att överlämnas till Kronofogdemyndigheten för verkställighet varvid invändning om preskription kan prövas av myndigheten.

Alektum kan inte se att bolaget i något avseende agerat i strid med god inkassosed.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Det strider mot god etik i inkassoverksamhet att driva in fordringar som är oklara eller uppenbart ogrundade. För den typ av fordringar som ärendet avser gäller en preskriptionstid om tio år. Preskriptionsavbrott kan ske på olika sätt, varigenom preskriptionstiden förlängs. Alektum har uppgett att man efter en kontroll gjort bedömningen att de aktuella fordringarna inte har preskriberats. Det ankommer inte på nämnden att bedöma om preskription skett. Frågan kan i stället prövas inom ramen för verkställighetsärendet. Nämnden kan också konstatera att Alektum har lämnat en förklaring till de besked som anmälaren fått från fordringsägarna och att uppgiften sedan inte ifrågasatts av anmälaren.

När det gäller anmälarens påstående att hon blivit otrevligt bemött vill nämnden erinra om att all information till en gäldenär ska vara saklig, tydlig och korrekt. Gäldenären bör bemötas på ett hövligt och korrekt sätt. Anmälarens kritik i detta avseende är allmänt hållen och tycks hänga samman med en irritation över att Alektum vidhållit kraven trots att de enligt hennes uppfattning är avskrivna. Det som kommit fram i ärendet utgör inte grund för att rikta kritik mot Alektum för ett felaktigt bemötande.

Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att Alektum har handlagt ärendena i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren