Sakligt grundat bestridande?

Diarienr: 156/2018

Anmälare: En privatperson
Inkassoombud: Alektum Group AB
Frågeställningar: Bestridande av fordran sakligt grundat även när gäldenären tidigare lämnat ett ackordsförslag

Anmälarens uppgifter

Ärendet som anmälan avser är 15 år gammalt och har bestritts vid ett flertal tillfällen från år 2003 och senast i maj 2013. Inkassoombudet har den 15 februari 2018 lämnat in en ansökan om betalningsföreläggande istället för att få saken avgjord i tingsrätt.

Inkassoombudets uppgifter

Alektum har vid en genomgång av ärendehistoriken inte kunnat finna någon invändning mot kravet i tiden före den 4 maj 2017. Invändningen bestod då i att anmälaren invänt mot kravet till tidigare fodringsägare och att varorna hade återlämnats. Då klaganden redan i brev den 4 maj 2007 hade lämnat ett förslag till ackord om 25 % på skulden, vilket Alektum uppfattat som ett erkännande av skulden, har bestridandet inte ansetts sakligt grundat varför det inte förelegat hinder mot en ansökan om betalningsföreläggande. Alektum har av processekonomiska skäl valt att inte gå vidare rättsligt och har avslutat ärendet.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Av ingivna handlingar framgår att den aktuella fordran förföll till betalning den 21 februari 2003 samt att skulden avsåg ”Mellanskillnad välkomsterbjudande”. I brevet till Alektum den 4 maj 2017 har anmälaren bestritt kravet och som grund för bestridandet uppgett att varorna återlämnats. Detta är en saklig grund för bestridande. Ett förslag från gäldenären år 2007 om ackord om 25 % av skulden kan inte uppfattas på annat sätt än att gäldenären då medger att betala en mindre del av skulden mot att bli av med ärendet, som var gammalt redan då. Accepteras inte ackordförslaget kvarstår bestridandet av hela skulden. Det kan tilläggas att i dispositiva tvistemål står det svaranden fritt att återta ett medgivande, så länge det återtas i samma instans som medgivandet gavs.

Inkassonämnden finner således att Alektum saknat fog för att anse att anmälarens bestridande av skulden inte var sakligt grundat. Det har därför inte varit förenligt med god etik i inkassoverksamhet att ansöka om betalningsföreläggande.

I uttalandet har deltagit: Ulla Erlandsson, Emma Berglund Uväng, Per Holmberg, Elisabet Malmström och Charlotte Strandberg.