Vägran att träffa överenskommelse om avbetalningsplan

Diarienr: 258-2021

Anmälare: En fysisk person
Anmält bolag: Alektum Group AB
Frågeställningar: Vägran att träffa överenskommelse om avbetalningsplan

Anmälarens uppgifter

Alektum Group AB (”Alektum”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att inte gå med på en avbetalningsplan och återkalla ärenden från Kronofogdemyndigheten. Anmälaren har framhållit att skulderna är gamla och att de skulle bli betalda snabbare genom en avbetalningsplan i stället för genom löneutmätning. Hon har pekat på innehållet i 4 § inkassolagen som föreskriver att inkassobolag inte får orsaka onödig skada eller olägenhet för gäldenärer. Genom Alektums agerande har hon orsakats onödiga räntekostnader. Borgenärerna har hänvisat henne till Alektum vilket hon uppfattat som att de inte lämnat någon instruktion till Alektum. Alektum borde visa good will och skriva av skulderna eftersom de är gamla.

Inkassobolagets uppgifter

Alektum har uppgett att ärendet är föremål för verkställighet hos Kronofogdemyndigheten och att inget av ärendena är preskriberade. När det gäller kontakterna med borgenärerna har Alektum uppgett att bolaget handlägger ärendena åt borgenärerna och att det i detta ingår att fatta löpande handläggningsbeslut inom ramen för de mandat som bolaget fått. De aktuella borgenärerna har gett Alektum i uppdrag att ansöka om fastställelse av fordringarna och verkställighet när Alektum bedömer det lämpligt. I detta fall har bedömningen gjorts att den lämpligaste metoden för indrivning är just verkställighet. Alektum har också uppgett att inkassokrav, brev i syfte att åstadkomma frivillig betalning samt betalningsföreläggande riktats mot gäldenären utan att frivillig betalning uppnåtts.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

Varken inkassobolag eller borgenärer har någon skyldighet att ingå betalningsuppgörelser. Det står därför ett inkassobolag fritt att, inom ramen för borgenärens instruktioner, bedöma om en betalningsuppgörelse ska ingås eller inte. I detta fall har Alektum förklarat att tidigare försök att få till stånd en frivillig betalning misslyckats. För att minska räntekostnaden står det anmälaren fritt att göra ytterligare betalningar. Det har inte framkommit något som motiverar kritik mot Alektum för hur ärendet handlagts.

Sammanfattningsvis konstaterar nämnden att annat inte framkommit än att Alektum har handlagt ärendena i enlighet med god etik i inkassoverksamhet.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Charlotte Strandberg, Emma Berglund Uväng och Per Holmgren