Vidhållande av krav efter bestridande

Diarienr: 200-2020

Anmälare: En juridisk person

Inkassobolag: Svea Inkasso AB

Frågeställningar: Vidhållande av krav efter bestridande

Anmälarens uppgifter

Svea Inkasso AB (”Svea”) har brutit mot god etik i inkassoverksamhet genom att vidhålla ett inkassokrav efter att de har mottagit ett sakligt bestridande. Anmälaren har också angett att en tvistig faktura måste drivas i domstol och att den inte enligt god inkassosed kan överlämnas till Kronofogdemyndigheten genom ansökan om betalningsföreläggande.

Inkassobolagets uppgifter

Svea har på uppdrag av borgenären skickat ett inkassokrav till anmälaren med uppmaning att betala en förfallen fordran. Anmälaren har bestridit kravet per telefon. Svea har kontaktat borgenären för att få besked om inställningen till bestridandet och ärendets fortsatta handläggning. Fordringsägaren har meddelat att kravet skulle vidhållas varför ett brev skickats till anmälaren med uppgift att kravet vidhålls. Ansökan om stämning har därefter ingivits till tingsrätt.

Svea har handlagt ärendet enligt god inkassosed och god etik i inkassoverksamhet. Det har inte förekommit obefogad påtryckning eller felaktigt processval.

Inkassonämndens bedömning

Inkassonämnden har att uttala sig om god etik i inkassoverksamhet.

I förevarande fall har Svea vidhållit ett krav efter att ha inhämtat besked från borgenären. Svea har vidare förklarat att de ingett en ansökan om stämning och att ärendet nu handläggs i tingsrätten. Det finns inget i ärendet som tyder på att Svea skulle ha skickat in en ansökan om betalningsföreläggande avseende den bestridda fordran.

Inkassonämnden konstaterar att det inte strider mot god etik i inkassoverksamhet att vidhålla ett krav efter bestridande och att Svea har valt rätt processform för den fortsatta hanteringen. Svea har inte handlat i strid med god etik i inkassoverksamhet i någon del av sin handläggning.

Med detta uttalande avslutar nämnden handläggningen av ärendet.

 

/Sven Johannisson/

Ordförande

 

/Fredrik Engström/

Sekreterare

 

I uttalandet har deltagit: Sven Johannisson, Emma Berglund Uväng, Per Holmgren och Elisabet Malmström