Opinion

Inkasso, samhället och opinionsbildning

Lagstiftning och tillståndsplikt
Inkassering av förfallna och obetalda fordringar utgör en specialiserad verksamhet men den är väldigt sammanflätad med den svenska vardagen, den svenska förvaltningen och hela kreditmarknaden.

Först något om förutsättningarna för att bedriva inkasso. Inkassoverksamhet är lagreglerad och verksamheten ska bedrivas enligt särskilda bestämmelser och enligt god sed. Inkasso för annans räkning är tillståndspliktig verksamhet. Datainspektionen är tillstånds- och tillsynsmyndighet. Myndighetens dominerande uppgift är att värna enskildas personliga integritet. Inkasso är registerbaserad och ger dessutom närvaro i den personliga sfären och valet av myndighet är därför naturligt. Inkassering av fordringar för egen (eller koncernens) räkning kräver inte förhandstillstånd, men samma lagregler för verksamhetens utövande ska efterlevas. Närmare om inkassolagen, se mer här